DICCIONARI JURÍDIC
Cerca per:
Àmbit territorial:
Idioma:
 
 
Àrea temàtica:
Llengües d'origen:
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
Amb el suport de:
Introducció Autors Àrees i àmbits Bibliografia Abreviacions Edició en línia Ajuda
Imatge extreta de 'Constitucions de Catalunya. L'incunable de 1495', Barcelona, Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia, 1988.
Altres col·laboradors:
Creative Commons License
 

Aquesta versió del DICCIONARI JURÍDIC no incorpora la nova normativa ortogràfica de l’Institut d’Estudis Catalans. Tanmateix, tan aviat com serà possible, se’n farà l’actualització.

Imprimeix
Introducció
L'elaboració d'un diccionari jurídic és, sens dubte, un projecte de gran interès per a tot el domini de la llengua catalana, atès que el dret català, valencià, balear i andorrà —i el coneixement que se'n té (històric i present)— són part essencial de la cultura dels Països Catalans —els territoris que formaven l'antiga Corona catalanoaragonesa— i, per tant, formen part d'una cultura mil·lenària.
 
Breu història
 
     El 1996, la Fundació Jaume Callís va promoure la iniciativa d'elaborar un diccionari jurídic. El jurista Josep M. Mas i Solench, aleshores patró de la Fundació i també president de la Societat Catalana d'Estudis Jurídics, promogué la col·laboració de totes dues institucions mitjançant un conveni que se signà l'1 de desembre de 1999, en el qual intervingué també l'Institut d'Estudis Catalans.
     Superats diversos períodes de paralització a causa de l'escassetat o de la pura manca de recursos per a fer avançar el projecte del DICCIONARI JURÍDIC —intitulat inicialment Diccionari jurídic català—, fou la Societat Catalana d'Estudis Jurídics qui se'n féu càrrec finalment i n'assumí la gestió científica i econòmica. Iniciat amb termes únicament del dret de Catalunya, i arran de la incorporació de termes del País Valencià, de les Illes Balears i d'Andorra efectuada a la tardor de l'any 2013, la Junta Directiva de la Societat Catalana d'Estudis Jurídics acordà, el 15 d'abril de 2013, d'escurçar la denominació inicial de Diccionari jurídic català i prescindir del gentilici, que podria ser confusionari quant a l'abast territorial del contingut terminològic del diccionari.
     Al llarg dels anys transcorreguts des de l'inici del projecte, el DICCIONARI JURÍDIC ha tingut el suport de la Generalitat de Catalunya, d'Alter Mútua dels Advocats i, en la darrera etapa abans de l'obertura al públic l'any 2010, de l'Obra Social de Catalunya Caixa. Aquests ajuts van permetre concloure la primera fase del projecte, que va culminar amb la publicació d'aquesta pàgina web. L'edició en línia del DICCIONARI ha estat possible gràcies a l'Institut d'Estudis Catalans.
     La intenció de la Societat Catalana d'Estudis Jurídics és continuar aquest projecte i anar ampliant i millorant el contingut del DICCIONARI JURÍDIC en futures fases de treball.
 
Què és i què conté
 
     El DICCIONARI JURÍDIC és, principalment, un diccionari enciclopèdic especialitzat que vol recollir els termes que formen part de les diverses disciplines del dret, com ara el dret públic, el dret civil, el dret penal, el dret processal, el dret canònic, el dret ambiental i el dret mercantil, entre altres. També inclou termes que pertanyen a la història del dret, ressenyes biogràfiques de juristes eminents ja traspassats que han tingut una producció científica destacable i conceptes jurídics de les diverses branques amb una definició breu —a l'estil de les definicions lexicogràfiques—, seguida d'una explicació enciclopèdica; i també conté entrades que només tenen aquesta definició breu, pel fet que la redacció del conjunt enciclopèdic està en curs. Igualment, hi podem trobar una abundant fraseologia jurídica, molt necessària per a la redacció, la correcció i la traducció de llenguatge jurídic, ja que totes les entrades de llengua catalana altres que els noms de persona tenen un equivalent o més en llengua espanyola.
     Els articles es divideixen en dues parts ben diferenciades: en primer lloc, hi ha la definició lexicogràfica del terme (llevat del cas de les biografies), i, en segon lloc, l'ampliació enciclopèdica corresponent, que pot arribar a ser molt extensa i que comprèn informacions des del punt de vista de la doctrina, la legislació, la jurisprudència, i, pel que fa als termes històrics, l'explicació de les circumstàncies històriques i socials que han envoltat i han permès el desenvolupament del dret dels diferents territoris de llengua catalana.
     Altres informacions que contenen els articles i que poden ser útils són: les equivalències en espanyol, els termes relacionats amb l'entrada consultada —i que permeten fer-se una idea global de l'abast del terme— i els sinònims.
 
Finalitat
 
     La finalitat del DICCIONARI JURÍDIC és recollir el lèxic jurídic, antic i modern, del dret català, valencià, balear i andorrà, i omplir així el buit lexicogràfic existent en aquesta disciplina.
     Aquesta tasca esdevé necessària i ha de servir per a orientar els estudiosos del dret dels territoris de llengua catalana, sobretot en un moment com l'actual, en què el Parlament de Catalunya i altres cambres de representació adeqüen i actualitzen els drets respectius per tal d'adaptar-los a la realitat social i cultural de cada territori.
 
Destinataris
 
     El DICCIONARI JURÍDIC s'adreça principalment a un ampli sector de professionals del dret i de la història de les institucions del dret —magistrats, jutges, notaris, procuradors, advocats, professors i estudiants universitaris—, però també a centres d'estudi i de recerca.
     D'altra banda, atès que es tracta d'una obra lexicogràfica d'un interès general indubtable, pot ser profitosa per als usuaris i professionals de la llengua catalana —traductors, correctors, assessors lingüístics.
     En aquest sentit, són especialment útils les informacions pròpiament lingüístiques que conté l'obra: la categoria gramatical de l'entrada, la flexió de gènere, la llengua d'origen i, en alguns casos, l'etimologia.
 
Desenvolupament del projecte i compleció de l'obra
 
     En l'elaboració del DICCIONARI JURÍDIC han participat més de tres-cents autors especialistes en dret, juristes i professors de prestigi de llengua catalana i d'altres àmbits lingüístics, coneixedors del dret i de les institucions de tots els territoris dels Països Catalans. Els coneixements aprofundits dels autors asseguren la gran qualitat tècnica i científica de l'obra.
     El DICCIONARI JURÍDIC es va obrir a la consulta pública pel desembre del 2010 amb un conjunt de 740 registres corresponents a articles exclusivament enciclopèdics, que van ser completats el 23 de maig de 2011 amb 2.888 articles més. Posteriorment, un tercer bloc de 3.696 articles s'incorporà abans de final de desembre del 2011; un quart bloc de 2.240 registres fou incorporat a la base de dades del diccionari el dia 28 de gener de 2013, i, finalment, un cinquè bloc s'ha acabat d'introduir a mitjan desembre del 2013. En total, en aquests moments, el DICCIONARI JURÍDIC consta de 9.651 registres, 1.048 dels quals corresponen a mots i expressions llatins de l'àmbit del dret.
     Pel que fa a les entrades nominals, les Oficines Lexicogràfiques de l'Institut d'Estudis Catalans han contribuït generosament a la compleció de l'obra cedint als redactors del DICCIONARI JURÍDIC la nomenclatura de dret i de llenguatge administratiu que figura en la segona edició del Diccionari de la llengua catalana (3a versió esmenada, 2011), perquè pogués ser incorporada a la base de dades.
     Atès que el DICCIONARI JURÍDIC està en un procés permanent de revisió i ampliació, agrairem les aportacions que hom ens vulgui fer arribar, bé sigui per a esmenar possibles imprecisions o descuits o per a emplenar buits denominatius que s'hagin pogut observar, per a suggerir noves entrades o per a plantejar-nos els dubtes que s'hagin suscitat en consultar-lo. També serà ben acollit l'oferiment de col·laboració en la redacció de nous registres que calgui afegir. Els especialistes i altres professionals que s'ofereixen a col·laborar en la redacció reben els criteris de redacció utilitzats perquè hi puguin adaptar llur aportació, la qual passa a la comissió científica perquè pugui ser valorada amb vista a la incorporació en el cos del diccionari. Per a formular aquests suggeriments o aportacions, us podeu adreçar a la Societat Catalana d'Estudis Jurídics mitjançant l'adreça de correu electrònic scej@iec.cat.
 
Difusió
 
     Per acabar, volem deixar constància que des de l'inici vam voler aprofitar les possibilitats que ofereixen els avenços tecnològics actuals i, per aquest motiu, es va decidir publicar el DICCIONARI JURÍDIC en línia. Aquesta opció permet l'accés gratuït a l'obra i, sobretot, fer cerques ràpides i diverses —per exemple, segons l'àrea temàtica o la llengua del mot; dins la definició o dins la informació enciclopèdica, etc.—, avantatges que una edició en paper no podria oferir. Tanmateix, no renunciem a la possibilitat de fer-ne una edició en paper més endavant.
 
Societat Catalana d'Estudis Jurídics
Desembre del 2013