DICCIONARI JURÍDIC
Cerca per:
Àmbit territorial:
Idioma:
 
 
Àrea temàtica:
Llengües d'origen:
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
Amb el suport de:
Introducció Autors Àrees i àmbits Bibliografia Abreviacions Edició en línia Ajuda
Imatge extreta de 'Constitucions de Catalunya. L'incunable de 1495', Barcelona, Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia, 1988.
Altres col·laboradors:
Creative Commons License
 

Aquesta versió del DICCIONARI JURÍDIC no incorpora la nova normativa ortogràfica de l’Institut d’Estudis Catalans. Tanmateix, tan aviat com serà possible, se’n farà l’actualització.

Imprimeix
Edició en línia
EQUIP EDITORIAL
 
Direcció
SALVADOR ALEGRET I SANROMÀ
Secció de Ciències i Tecnologia
Institut d'Estudis Catalans (IEC)
 
Coordinació
JOANA TORRES I BOSCH
Programa «CiT (Terminologia de ciències i tecnologia)»
Secció de Ciències i Tecnologia (IEC)
 
Col·laboradors
MIREIA TRIAS FREIXA
Programa «CiT (Terminologia de ciències i tecnologia)»
Secció de Ciències i Tecnologia (IEC)
 
Desenvolupament informàtic
XAVIER TORRENTS I CASAS
Servei d'Informàtica (IEC)
 
Coordinació de la correcció lingüística i revisió lexicogràfica
JOSEP M. MESTRES I SERRA
LAIA CAMPAMÀ I MORMENEO
Servei de Correcció Lingüística (IEC)
 
CRÈDITS
 
Aquesta edició en línia del Diccionari jurídic, realitzat per la Societat Catalana d'Estudis Jurídics, és una edició que inclou els termes que, a dia d'avui, estan aprovats per la comissió avaluadora del diccionari i en la qual encara s'està treballant.
 
L'edició en línia ha estat possible gràcies al programa «CiT (Terminologia de ciències i tecnologia)», de la Secció de Ciències i Tecnologia de l'IEC.
 
Les entrades oïdor, pactisme, protonotari, algutzir, assessor, Cancelleria Reial, capità general, cooptació i escrivà, escrites per Víctor Ferro i Poma, van aparèixer originalment al Diccionari d'història de Catalunya (© Edicions 62, 1992).
 
© Societat Catalana d'Estudis Jurídics
© Institut d'Estudis Catalans i Societat Catalana d'Estudis Jurídics, per a aquesta edició en línia
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona
 
Primera edició: Desembre del 2010.
Actualització: Desembre del 2013.
 
DOI: 10.2436/10.2000.30.1
 
Aquesta obra està sotmesa a les condicions de la llicència pública Creative Commons. Per tant, es pot reproduir, distribuir i comunicar públicament, sempre que no hi hagi un afany de lucre i que s'hi facin constar els autors. Aquesta autorització és sens prejudici dels drets derivats dels usos legítims o altres limitacions reconegudes per la llei. Es pot trobar una còpia completa dels termes de la llicència a l'adreça http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca.
 
Les condicions esmentades es refereixen, sobretot, als aspectes següents: a) RECONEIXEMENT EXPLÍCIT. Cal fer constar aquesta obra de la manera especificada per l'IEC. b) NO COMERCIALITZACIÓ. Aquesta obra no es pot utilitzar, en cap cas, amb finalitats comercials. c) TERMES DE LA LLICÈNCIA. S'han d'especificar ben clarament els termes de la llicència d'ús concedida. d) ALTRES PERMISOS. Els titulars dels drets d'explotació poden concedir permisos que depassin els termes d'aquesta llicència.
 
 
torna a dalt