16 de juny de 2024
VOCABULARI DE L’AUTOMÒBIL
Cerca per:
Idioma:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
Introducció Autors Bibliografia Figures Abreviacions Edició en línia Ajuda
Creative Commons License
 
 
Introducció


1 Presentació de l’edició
El Vocabulari de l’automòbil, editat en català, castellà i anglès, és una obra de consulta que recull més de 800 termes tècnics d’utilització habitual en relació amb els vehicles automòbils.
L’endarreriment del català com a eina de comunicació en un sector com és el de l’automoció —en què les llengües vehiculars a Catalunya han estat i són, prioritàriament, el castellà i l’anglès— ha generat la mancança d’una terminologia consolidada, cosa que en dificulta l’ús i la difusió, tant en l’àmbit oral com en l’escrit.
El vocabulari en el camp de la automoció és, en un sentit estricte, un vocabulari tècnic en evolució i ampliació constants, amb la dificultat que això comporta a l’hora de traduir-ne correctament els termes amb el suport de diccionaris generals. L’equivalència que es presenta en aquesta obra, dels termes en castellà i en anglès, té com a finalitat facilitar-ne la identificació amb els corresponents termes en català.
Aquest vocabulari neix d’una llarga experiència professional en el sector de l’automoció i en el de l’ensenyament, així com de la publicació, ara fa 10 anys, de la Terminologia tècnica d’automoció, obra en què es recullen uns 600 termes tècnics, que estan il·lustrats per facilitar-ne la identificació a l’hora de consultar-lo.
Amb el Vocabulari de l’automòbil hem volgut ampliar el nombre de termes de l’obra anterior i hem compilat les il·lustracions individuals en làmines que mostren els conjunts dels sistemes i, alhora, els seus components. L’edició digital d’aquest vocabulari facilitarà en gran manera la difusió, la consulta i l’aprenentatge d’aquest lèxic tan específic.
Creiem, doncs, que aquesta obra serà d’utilitat per a tots aquells que, d’una manera o d’una altra, estan relacionats amb el sector de l’automoció (articulistes, escriptors de llibres tècnics, traductors, professors, tècnics, estudiants...) i, en general, per a tots aquells professionals i aficionats que tenen interès per conèixer la terminologia de l’automòbil en català.
Francisco Liesa
Juan José Granados
2 Característiques de l’edició en línia
El treball de buidatge de l’obra ha estat realitzat pel programa «CiT (Terminologia de ciències i tecnologia)» (de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans).
La informació mínima que té cada terme de la terminologia és: entrada, categoria gramatical i equivalents en espanyol i anglès. D’altra banda, la major part de les entrades tenen remissions a làmines amb il·lustracions. A més, també hi ha alguns termes que tenen sinònims.
Aquest recull terminològic en línia és una base de dades accessible a través d’una interfície. El sistema de «fullejar» el recull de la manera més semblant a la tradicional és fixar una lletra (per exemple, a) a la casella «Mot, fragment de mot o sintagma a cercar» i seleccionar l’opció «Que comenci per», amb la qual cosa el giny de cerca desplegarà totes les entrades que comencin per la lletra escollida.
3 Estructura del web
El lloc web conté diverses pàgines:

a) Introducció: pàgina d’inici i apartat en el qual es presenta aquesta edició en línia. A més, en aquest apartat, permetem la descàrrega en format PDF de la «Presentació» de l’edició en paper.

b) Autors: apartat en el qual figuren els noms dels autors i una nota biogràfica breu.

c) Bibliografia: apartat en el qual es pot consultar la bibliografia utilitzada per a l’elaboració de l’obra.

d) Figures: apartat en el qual es poden consultar les làmines que il·lustren alguns dels termes de l’obra.

e) Abreviacions: apartat que inclou una taula de descodificació de les abreviacions emprades en aquesta obra.

f) Edició en línia: apartat en el qual s’especifiquen tant les persones que han dissenyat i desenvolupat la interfície com els crèdits i l’avís legal d’aquesta edició digital.

g) Ajuda: apartat en el qual s’expliquen les instruccions per al maneig de la pàgina web de l’edició en línia. Hi podeu trobar una breu explicació dels camps i les opcions de cerca i de com es poden realitzar les consultes. A més, en aquest apartat, hi ha indicada una adreça de correu per a enviar els vostres suggeriments (dct@iec.cat).