Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veurecalcificació (DMCSC)
 components minerals del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

calcificació f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Procés edafogènic que origina una acumulació de carbonat de calci secundari al sòl per aportacions al material preexistent, la qual cosa té lloc, principalment, en medis àrids i semiàrids (règim d’humitat no percolant). El carbonat de calci es mobilitza dissolt en forma d’anió hidroxicarbonat, HCO3, i catió calci, Ca2+, en aigua que contingui diòxid de carboni dissolt i precipita, ja sia perquè es concentra la fase líquida en assecar-se del sòl, o bé perquè l’aigua perd CO2. Les principals fonts de carbonat de calci poden ser: 1) el material dels horitzons de superfície del mateix sòl; 2) materials calcaris de la conca; 3) una capa freàtica subjacent; i 4) pols calcària aportada pel vent, que es diposita en la superfície del sòl.
Els mecanismes d’acumulació poden ser diversos: 1) aportació d’aigua de pluja al sòl i translocació vertical descendent en l’aigua de percolació, fins a la profunditat màxima d’avanç del front d’humectació; 2) aportació lateral per moviment en règim no saturat d’aigua procedent d’una àrea font a la conca i calcificació del sòl d’arribada (p. e., en un vessant en glacis); 3) aportació per aigua capil·lar que ascendeix a partir d’una capa freàtica, mecanisme que pot donar-se igualment en medis de clima humit; i 4) segregació de carbonat de calci per la fauna del sòl (p. ex. els cucs de terra poden excretar carbonat de calci format en les seves glàndules calcíferes), mecanisme que pot tenir lloc en sòls i roques sense carbonats.
Tots aquests mecanismes poden donar lloc a acumulacions (generalment de calcita i de vegades d’aragonita) de diverses morfologies: pseudomicel·lis, revestiments, concrecions (oòlits i pisòlits), nòduls friables, nòduls cimentats, ciment geopetal, nines de loess, acumulació finament distribuïda en la matriu del sòl, acumulació massiva no cimentada que emmascara el material receptor (horitzó càlcic) i acumulacions i encrostraments amb diferents graus de cimentació (horitzó petrocàlcic).
Sin. compl.: carbonatació f.
V. t.: carbonat de calci secundari c. nom. m., ciment geopetal1 c. nom. m., encrostament m., glacis m., horitzó càlcic c. nom. m., horitzó petrocàlcic c. nom. m., il·luviació de carbonat de calci c. nom. f., nina de loess c. nom. f., nòdul friable c. nom. m., oòlit m., pisòlit m., pseudomiceli m., règim d’humitat no percolant c. nom. m.
en calcification
es calcificación
fr calcification