Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veureclassificació de l’aptitud de la terra (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

classificació de l’aptitud de la terra c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Sistema d’avaluació de terres que estableix els nivells o graus d’aptitud d’una terra per a un tipus d’ús.
Té en compte tots o alguns dels aspectes següents: 1) recursos físics (clima, sòl, topografia, vegetació, aigua i hidrologia); 2) recursos humans (disponibilitat d’agricultors i la seva experiència en agricultura de secà, de regadiu, agrosilvicultura, ramaderia o altres pràctiques) i sistema de tinença de la terra i estructures socials; 3) recursos de capital i factors econòmics i socials per a realitzar millores menors i millores majors, sistema de comunicacions, mercats, preus dels productes i possibilitats d’exportació, entre altres.
La finalitat és poder predir la capacitat d’ús de les unitats de desenvolupament de les terres, establertes com a unitats cartogràfiques en funció de tots o alguns dels paràmetres indicats.
L’Esquema FAO per a l’avaluació de terres reconeix quatre categories d’aptitud de la terra:
1) Ordre d’aptitud de la terra, que constitueix una agrupació de terres segons si han estat avaluades com a aptes (A, en català, o S, en anglès) o no aptes (NA o NS) per a l’ús objecte d’estudi, ja que els beneficis esperats no justifiquen els costos de les entrades que caldrien.
2) Classe d’aptitud de la terra, que és una subdivisió dins de l’ordre d’aptitud (A o S) de les terres i que serveix per a distingir tipus de terres que difereixen en el grau d’adaptabilitat. Se n’han establert tres classes, en termes de rendiment relatiu, les definicions de les quals són les següents: classe S1, altament apta, amb un rendiment relatiu superior al 80 %, sense limitacions importants o amb condicionants que no incideixen sensiblement en la productivitat i en la qual pràcticament no cal augmentar les entrades; classe S2, moderadament apta, amb un rendiment relatiu del 40 al 80 %, amb condicionants mitjanament seriosos per a un cert nombre de LUT, que redueixen la productivitat o els avantatges i fan augmentar les entrades necessàries, si bé són practicables i assumibles econòmicament; classe S3, marginalment apta, ramb un endiment relatiu del 20 al 40 %, amb limitacions importants per a un LUT determinat, que fan disminuir la productivitat o els avantatges, i calen entrades que són practicables, si bé des d’un punt de vista econòmic només es justifiquen en circumstàncies favorables. Dins de l’ordre d’aptitud NS (o NA) s’estableixen dues classes: classe NS1, no apta actualment, i classe NS2, no apta permanentment.
3) Subclasse d’aptitud de la terra, que és una subdivisió d’una classe d’aptitud de la terra que serveix per distingir tipus de terres amb el mateix grau d’aptitud, però que difereixen en la naturalesa dels factors limitants (manca d’aigua, risc d’erosió o altres) que determinen la classe d’aptitud segons la finalitat. Les subclasses s’anomenen afegint una lletra a la classe, que indica la limitació: S2m, S2e, etc. (on m significa humitat; e, erosió, etc.). No hi ha subclasses de la classe S1.
4) Unitat d’aptitud de la terra, que és una subdivisió d’una subclasse d’aptitud de la terra que serveix per distingir els tipus de terres que posseeixen diferències de menys abast en els seus requisits d’ordenació o millora. Es distingeixen afegint una xifra aràbiga separada per un guió a la denominació de la subclasse: S2e-1, S2e-2, etc., la qual cosa en facilita una interpretació més detallada.
En una classificació quantitativa, tant les entrades com els beneficis s’expressen normalment en termes econòmics.
Atès que la tècnica, els aspectes socioeconòmics i la percepció dels valors culturals i mediambientals varien al llarg del temps, cal revisar periòdicament els límits entre les diferents classes d’aptitud establertes en un moment donat i procedir a una reclassificació, ja que la validesa en el temps és limitada.
Tot i que alguns autors consideren sinònims els termes aptitud (en anglès, suitability) i capacitat (en anglès, capability), no s’han de confondre. Les terres d’elevada capacitat agrològica són aptes per a diferents alternatives agrològiques sense necessitat de millores majors (p. ex., cultius, boscos i pastures). No obstant això, una terra pot tenir capacitat moderada o baixa i presentar una elevada aptitud per a un ús molt concret (p. ex., cultiu d’arròs).
V. t.: aptitud de la terra c. nom. f., capacitat1 f., Esquema FAO per a l’avaluació de terres n. pr. m., factor de conreu c. nom. m., mapa d’aptitud c. nom. m., ordre d’aptitud c. nom. m., LUT m., rendiment relatiu c. nom. m., subclasse d’aptitud c. nom. f., tipus d’atributs de la terra c. nom. m. pl., unitat d’aptitud c. nom. f., ús de la terra2 c. nom. m., classe d’aptitud c. nom. f.
en land suitability classification
es clasificación de la aptitud de la tierra
fr classification de l’aptitude des terres
gl clasificación da aptitude da terra