Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veureconreu en faixes (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

conreu en faixes c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Sistema de conreu que té per objectiu disminuir el risc d’erosió del sòl en terrenys de poca pendent. Consisteix a sembrar o plantar en franges alternes i paral·leles diferents tipus de plantes que tenen un interès econòmic i que es complementen en la rotació de cultius, de manera que la superfície del sòl en un vessant no queda totalment desprotegida sense coberta vegetal en cap moment.
Cada faixa talla la longitud del vessant, de manera que el flux d’aigua d’escolament superficial no arriba a assolir una velocitat erosiva. La zona d’arribada de l’aigua a la franja de vegetació constitueix una zona lenta en la qual l’aigua perd velocitat, cosa que afavoreix la infiltració i l’emmagatzematge d’aigua en el sòl i, a més a més, la càrrega sólida transportada es diposita.
Per augmentar-ne l’eficàcia, aquesta tècnica es pot combinar amb terrasses d’absorció o de desguàs. Les faixes s’ordenen en l’espai i en el temps, de manera que s’alternen diferents tipus de recobriments complementaris. Si el sòl és molt erosionable, s’han d’intercalar faixes d’amortiment amb una vegetació permanent.
L’amplada de les faixes de conreu va en funció del pendent del terreny. Per exemple, és de 30 m per a pendents del 2 % al 5 % i de 18 m per a pendents del 15 % al 20 %. L’amplada de les faixes ha de ser un múltiple de l’amplada de la maquinària que s’hi utilitzi.
Cal distingir quatre tipus generals de conreu en faixes: 1) conreu en camps amb faixes, 2) conreu en faixes a nivell, 3) conreu en faixes contra el vent i 4) conreu en faixes d’amortiment. El tipus que s’utilitzi dependrà dels sistemes de conreu, de la topografia i del risc d’erosió.
Sin. compl.: conreu en bandes c. nom. m., conreu en faixes alternants c. nom. m., conreu en franges1 c. nom. m.
V.: coberta vegetal c. nom. f., conreu en faixes a nivell c. nom. m., conreu en faixes d’amortiment c. nom. m., conreu en faixes de gespa c. nom. m., conreu en faixes de contenció c. nom. m., rotació de cultius c. nom. f., sistema de conreu en carrers c. nom. m.
en field strip cropping
es cultivo en fajas
fr culture en bandes
gl cultivo en bandas
pt cultivo em faixas