Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veureerosió per xaragalls (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

erosió per xaragalls c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Procés de pèrdua de sòl produïda per l’aigua d’escolament superficial concentrada que comença a manifestar-se a una certa distància de la cresta d’un vessant, distància crítica a partir de la qual l’escolament superficial difús passa a seguir canals preferents.
Durant una pluja, a certa distància de la cresta del vessant, per efecte del microrelleu de la superfície del sòl, es creen petites concentracions locals de cabal (represes) on s’hi va acumulant l’aigua fins que, en omplir-se, es trenquen i es produeix la transició de làmina d’aigua a xaragall.
Quan desguassa la represa, augmenta el cabal d’aigua i la velocitat esdevé més erosiva. Es formen remolins que donen lloc a la formació de petits canals centimètrics (xaragalls, reguerons) de petita entitat, que apareixen i desapareixen molt ràpidament durant la pluja, ja que el despreniment de partícules de les parets del xaragall per efecte de la pluja pot omplir el propi canal a mesura que es forma, de manera que el flux d’aigua canvia de lloc i no arriba a aprofundir de manera significativa en el sòl. No obstant això, vessant avall el poder erosiu de l’aigua augmenta depenent del pendent i del flux d’aigua, i la mida dels xaragalls i la pèrdua de sòl són més grans. Els xaragalls s’identifiquen fàcilment pel seu traçat irregular, aproximadament perpendicular a les corbes de nivell, i una morfologia digitiforme.
El xaragalls es desenvolupen tant cap avall, tal com s’ha indicat, com cap amunt, amb una erosió remuntant a la capçalera.
Aquests processos poden produir-se igualment associats a un reg per aspersió, per les gotes d’aigua procedents del broquet.
La taxa de despreniment (Dr), expressada en kg m2 s–1, es pot calcular en funció del coeficient de despreniment (Kr), les forces de cisallament (τ, en Pa) i el valor crític de les forces de cisallament (τcrit):
Dr = Kr(τ – τcrit)
L’erosió per xaragalls és el procés erosiu responsable de la major part de la pèrdua de sòl en vessants (cultivats o no) i en talussos de vies de comunicació i altres. En el cas de terres de conreu en vessant, no se sol conferir la importància que tenen els xaragalls en les pèrdues de sòl, ja que quan es llaura desapareixen, si bé reapareixen amb la següent pluja, si el camp es troba sense una coberta vegetal. El procés és especialment ràpid quan el conreu es realitza a favor del pendent i també en sòls compactats a conseqüència del sobrepasturatge.
En terres de conreu abandonades o en terrenys amb materials poc coherents, en pocs anys les incisions aniran augmentant de grandària i els xaragalls evolucionaran a escorrancs, i aquests, posteriorment, a barrancs.
En terres de conreu, es pot disminuir el risc d’aquest tipus d’erosió implementant mesures de control de l’escolament superficial, com ara les següents: mantenir el camp amb una coberta vegetal; millorar l’estructura de l’horitzó superficial; evitar llaurar en sentit del pendent i fer-ho el més possible segons les corbes de nivell, per crear rugositat que freni el flux d’aigua d’escolament; implantar franges de vegetació; contruir terrasses, ja siguin d’absorció o de desguàs, i adequar la càrrega ramadera a les característiques del sòl i les seves condicions d’humitat.
En terrenys sense un ús agrícola i talussos de vies de comunicació o en jardineria pot ser econòmicament possible protegir la superfície del sòl amb la instal·lació de geotèxtils o afavorir la implantació de vegetació amb hidrosembra.
Sin. compl.: erosió per solcs c. nom. f.
V.: xaragall m., barranc m., escorranc m., erosió f., faixa filtrant c. nom. f., franja de vegetació c. nom. f., geotèxtil m., hidrosembra f., mesura de la rugositat c. nom. f., terrassa f.
en rill erosion
es erosión por arroyaderos
fr érosion par rigoles, érosion linéaire
gl erosión por arroiadoiros
pt erosão por enxurrada concentrada, erosão em sulcos