Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veureescolament superficial (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

escolament superficial c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Part de la precipitació total que arriba a la superficie del sòl en un episodi de pluja que no arriba a infiltrar-se i que es desplaça ràpidament per la superfície del sòl, més o menys lliurement, fins a arribar a un punt d’aforament o a alguna llera superficial, depressió o massa d’aigua. Constitueix una part essencial del cicle hidrològic i dels processos d’erosió hídrica.
La quantitat d’escolament que es produeix depèn de la quantitat i la intensitat de la pluja i de la taxa d’infiltració (escolament hortonià) o bé de la capacitat de l’aigua de pluja per saturar ràpidament els primers centímetres del sòl (escolament per saturació).
Pot tenir lloc com una làmina d’aigua sobre la superfície del sòl (cas en què s’anomena escolament superficial difós) o bé per vies de circulació preferent, com xaragalls i escorrancs (cas en què s’anomena escolament superficial concentrat).
La quantitat d’aigua d’escolament (Q) es mesura en litres per segon (L s–1) i es pot calcular amb l’expressió següent:
Q = C × I × A
C és el coeficient d’escolament; I és la intensitat de la pluja en litres per segon per hectàrea; A és la superfície de la conca que aporta l’aigua, en hectàrees.
En el mètode racional, les unitats d’entrada a l’equació per la intensitat de la pluja canvien a mm h–1 i el resultat s’obté en metres cúbics per segon, simplement multiplicant per 1/360.
El mètode del nombre de corba, desenvolupat per l’USDA, permet calcular l’escolament en mil·límetres d’altura de pluja utilitzant un nomograma, que té com a entrades els mil·límetres de pluja precipitats i un coeficient anomenat nombre de corba, que s’estima a partir de l’ús del sòl, les possibles mesures de conservació o maneig del cultiu, aspectes relatius a la càrrega ramadera en sòls pasturats o el contingut en humus o fullaraca dels boscos, i la profunditat i la textura del sòl. El mètode també pren en consideració la humitat prèvia del terreny en el moment de la precipitació (condicions I, II i III).
A efectes de reg o de drenatge, s’acostuma a expressar per mitjà del cabal d’escolament, com un volum per unitat de superfície i de temps. L’equació de dimensions és [L3 L–2 T–1], per exemple, litres per segon i per hectàrea.
Sin. compl.: escorrentia superficial c. nom. f.
V. t.: coeficient d’escorrentia c. nom. m., escolament m., escolament hortonià c. nom. m., escolament per saturació c. nom. m., escolament superficial concentrat c. nom. m., escolament superficial difús c. nom. m.
en runoff, overland runoff, surface runoff
es escorrentía superficial, arroyada
fr écoulement de surface, ruissellement superficiel
gl escoamento superficial
pt enxurrada superficial