Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veureEsquema FAO per a l’avaluació de terres (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Esquema FAO per a l’avaluació de terres n. pr. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Sistema d’avaluació de la terra qualitatiu, el desenvolupament del qual va ser impulsat per la FAO en la dècada dels anys setanta del segle xx. Va ser elaborat per múltiples especialistes per a normalitzar internacionalment l’avaluació de l’aptitud de la terra i per a fer interoperable la informació. Va ser publicat en anglès en el Soils Bulletin, núm. 32, de la FAO el 1976 i en espanyol, el 1977.
Consisteix a classificar les terres tenint en compte les relacions i el grau de concordança entre les qualitats de les terres i els requeriments d’un cert nombre de tipus d’ús de terres (LUT) específics. Entendre i establir aquestes relacions permet millorar la planificació territorial i l’assignació d’usos a un territori determinat. L’avaluació es pot dur a terme amb diversos nivells d’intensitat, segons la seva finalitat: estudis de reconeixement, estudis semidetallats o estudis detallats.
Es basa en els principis següents: 1) l’aptitud s’avalua i es classifica segons els tipus d’ús de terres (LUT) específics; 2) l’avaluació requereix comparar els avantatges obtinguts en relació amb les entrades requerides per a cada un dels LUT (mà d’obra, aportació de nutrients o construcció de carreteres, entre d’altres); 3) requereix un enfocament multidisciplinari, de manera que han de participar-hi especialistes de diferents àmbits; 4) ha de tenir en compte les característiques físiques, econòmiques i socials de la zona, les quals s’han d’explicitar; 5) l’aptitud es determina amb criteris d’una utilització contínua, de manera que els usos previstos no provoquin la degradació del recurs a mitjà o llarg termini, i 6) l’avaluació requereix que es comparin diversos LUT (p. ex., agricultura i silvicultura, dos o més sistemes agrícoles o un cert nombre de cultius, entre d’altres possibilitats), que és el que confereix fiabilitat a l’avaluació.
L’estructura de la classificació de l’aptitud estableix les categories següents: 1) ordre d’aptitud (tipus d’aptitud), 2) classe d’aptitud (graus d’aptitud dins de cada ordre), 3) subclasse d’aptitud (que indica els tipus de limitacions o els principals tipus de millores necessàries dins de cada classe) i 4) unitat d’aptitud (que indica les diferents mesures de maneig dins de cada subclasse). Una classificació d’aptitud pot abastar la gamma completa d’ordre a unitat o únicament les dues primeres, segons els objectius, l’abast i el nivell d’intensitat de l’estudi.
Els resultats de l’avaluació han d’incloure la informació següent: 1) context (físic, social, econòmic, cultural i mediambiental) en què es fonamenta (dades i hipòtesis); 2) descripció detallada dels tipus d’ús de terres; 3) mapes, taules i textos que mostren els graus d’aptitud de les unitats cartogràfiques; 4) especificacions de maneig i millora per a cada LUT en cada unitat cartogràfica; 5) anàlisi econòmica, social i cultural de les conseqüències de les maneres d’utilització considerades; 6) dades de base i mapes en què es fonamenta l’avaluació, i 7) informació sobre el grau de fiabilitat de les estimacions de l’aptitud.
V. t.: aptitud de la terra c. nom. f., classe d’aptitud c. nom. f., mapa de sòls detallat c. nom. m., mapa de sòls de reconeixement c. nom. m., nivell d’intensitat de les observacions de sòls c. nom. m., ordre d’aptitud c. nom. m., subclasse d’aptitud c. nom. f., territori1 m., territori2 m., terra c. nom. f. pl., tipus d’atributs de les terres c. nom. f., unitat d’aptitud c. nom. f., ús de la terra2 c. nom. m., zona agroecològica c. nom. f., zonificació agroecològica c. nom. f., mapa de sòls semidetallat c. nom. m.
en FAO Framework for Land Evaluation
es Esquema FAO para la evaluación de tierras
fr Cadre FAO pour l’évaluation des terres
gl Esquema FAO para a avaliación de terras