Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veuremètode racional (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

mètode racional c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
En hidrologia, mètode més antic de les relacions pluja-cabal. El seu origen es remunta a la segona meitat de segle xix. En l’actualitat, és molt utilitzat, per exemple, pel disseny de drenatges urbans.
Amb algunes modificacions respecte de l’original, el mètode consisteix en el supòsit d’una conca impermeable, a la qual hi cau una precipitació uniforme, amb intensitat constant durant un temps llarg; al principi, el cabal que arriba a l’exutori de la conca anirà augmentant fins que s’arribi a un punt d’equilibri; en aquest moment, el volum de pluja que entra per unitat de temps serà igual al cabal de sortida:
I × S = Qp
En una conca no impermeable, només una part de la pluja d’intensitat I discorrerà directament fins a l’exutori. Si s’accepta que, un cop s’aconsegueix el cabal d’equilibri, no canvia la capacitat d’infiltració, s’arriba a l’expressió de la fórmula racional següent:
Qp = C × I × S
Qp és el cabal punta corresponent a un determinat període de retorn, en m 3 s–1; C és el coeficient d’escolament superficial mitjà durant la pluja de càlcul que provoca el cabal punta, el qual es pot determinar en taules o pel mètode del nombre de corba; I és la màxima intensitat mitjana de pluja (mm h–1), per a un període de temps igual al temps de concentració de la conca i per al mateix període de retorn; S és la superfície de la conca, en km2.
Si es treballa amb el cabal en m3 s–1, la intensitat de pluja en mm h–1 i la superfície de la conca en km2, l’equació pren la forma següent:
Qp = (C × I × S) / 3,6
Com que la hipòtesi de pluja neta constant no és real, cal introduir en l’equació un factor corrector (K), que s’estima igual a 1,2 per a conques petites (segons Témez), de manera que:
Qp = [C × I × S / 3,6] × K = C × I × S / 3
V.: crescuda f., temps de concentració c. nom. m.
en method of monitoring soil erosion
es método racional
fr méthode rationnelle
gl método racional
pt método racional