Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veurerehabilitació de sòls (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

rehabilitació de sòls c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Conjunt d’intervencions en un sòl afectat per algun procés de degradació, de cara a recuperar-ne o millorar-ne les característiques i funcions, ja siguin similars a les originals o unes altres.
L’ús del sòl pot ser el mateix o diferent del que tenia abans de produir-se la degradació, si bé les funcions i l’estructura del sistema no arribaran a ser les mateixes que tenia.
La rehabilitació pot consistir en les accions següents: 1) en un espai amb dèficit de materials, es realitza la reposició completa d’un sòl a partir dels materials preexistents (material edàfic de decapatge), les terres externes, els residus minerals i les esmenes orgàniques per a la construcció d’un tecnosol, per exemple, en zones afectades per mineria a cel obert o en graveres; 2) en sòls afectats per contaminació, en els quals es conserven els components i moltes propietats del sòl, ja que només han estat afectats per processos físics, químics o biològics, es realitza una remediació (bioremediació, fitoremediació).
El terme restauració de sòls, en sentit estricte, es refereix a la restitució de les característiques i les funcions originals del sòl, però en diverses normatives i en l’àmbit de la construcció s’usa en sentit ampli; per això, en aquests casos, es pot considerar sinònim de rehabilitació de sòls.
Segons les característiques de la zona, el problema a resoldre i l’àmbit científic o tècnic, els procediments que cal utilitzar són molt diversos: físics, químics, biològics, microbiològics, agrícoles, tecnològics o altres, cosa que explica la profusió de termes que hi ha. S’observa una manca de normalització en la terminologia utilitzada per fer referència a les actuacions per passar d’un sòl degradat a un nivell de capacitat i estabilitat adequat per a un determinat ús.
Com temptativa de normalització es proposa l’ús dels termes següents, segons el procés de degradació:
1) Com a termes genèrics: rehabilitació i recuperació.
2) Per a un sòl degradat per erosió: control i correcció.
3) Per a un sòl contaminat, segons la tècnica utilitzada: remediació, bioremediació, fitoremediació, descontaminació, estabilització i construcció d’un tecnosol, entre altres denominacions.
4) Per a sòls salins per contaminació (p. ex., per escolament d’aigües salines): drenatge i dessalinització.
5) Per a sòls alcalinizats (p. ex., per reg amb aigües sòdiques): aportació d’una esmena amb Ca2+), seguida de drenatge.
6) Per a sòls amb una disminució de la fertilitat: regeneració.
7) Per a sòls degradats per acidificació: augment de la capacitat de neutralització d’àcids, augment de la capacitat de fixació d’anions (quan la degradació es produeix per entrada de sulfats o nitrats) i encalcinat.
8) Per a àrees extractives a cel obert (dependrà del recurs extret i de les característiques dels estèrils): decapatge, farcit de cavitats, estabilització de talussos, construcció de bermes, construcció d’aiguamolls i tractaments fisicoquímics dels sòls.
9) Per a sòls amb excés d’aigua: drenatge.
10) Per a sòls cremats: recuperació de sòls afectats per incendis, control de processos erosius, sembra de plantes herbàcies i repoblació.
A Espanya, el Reial decret 975/2009, de 12 de juny, sobre gestió dels residus de les indústries extractives i de protecció i rehabilitació de l’espai afectat per activitats mineres (BOE 143, de 13 de juny de 2009), incorpora a l’ordenament intern espanyol la Directiva 2006/21/CE, que exigeix la rehabilitació de l’espai natural afectat per les activitats mineres i estableix els requisits mínims per prevenir o reduir en la mesura del possible qualsevol efecte advers sobre el medi ambient i la salut humana.
Sin. compl.: recuperació de sòls c. nom. f., remediació de sòls c. nom. f.
V.: berma f., decapatge m., encalcinat m., plec de condicions c. nom. m., restauració ecològica c. nom. f., sòl salí c. nom. m., tecnosol m.
en land reclamation
es rehabilitación de suelos
fr mise en valeur des sòls, réhabilitation des terres
gl rehabilitación de solos
pt recuperação de solos, regeneração de solos