Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veuresistema d’avaluació USBR (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

sistema d’avaluació USBR c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Sistema d’avaluació de terres proposat el 1953 pel Bureau of Reclamation dels Estats Units (USBR) per determinar l’aptitud potencial de la terra per al reg, i la viabilitat tècnica i econòmica d’una transformació en regadiu. La publicació Technical Guidelines for Irrigation Suitability Land Classification de 2005 en constitueix la versió actualitzada.
L’objectiu principal d’aquest sistema d’avaluació és donar suport a la presa de decisions en el desenvolupament de projectes de reg, determinant i delineant les unitats cartogràfiques de les terres aptes per a la producció agrícola de regadiu sostenible en un determinat context. Els principis bàsics per estructurar la classificació són els següents: 1) predicció, 2) correlació econòmica, 3) factors permanents i variables i 4) anàlisi de l’aptitud per al reg.
Per això cal dur a terme les accions següents: 1) determinar els usos adequats de les terres i l’aigua, 2) fixar la mida de la unitat d’explotació, 3) establir beneficis i costos, 4) establir el reemborsament assignat d’acord amb la capacitat productiva de cada unitat cartogràfica, 5) indicar les necessitats de transformació de les terres, 6) establir l’àrea regable, 7) dissenyar els sistemes de reg i de drenatge, 8) establir el valor de les terres, 9) caracteritzar la qualitat de l’aigua excedent del reg i 10) calcular les necessitats de reg.
Els factors que es tenen en compte en la classificació de les terres són els següents, per a cadascun dels quals s’estableixen especificacions precises:
1) econòmics: capacitat productiva, cost de producció, cost de la transformació en regadiu, maneig del reg i interaccions entre els factors econòmics, la capacitat productiva i el cost de transformació;
2) factors físics i químics: sòl, qualitat del sòl, característiques del sòl (relacions sòl-aigua, toxicitat del sòl, fertilitat del sòl, erosió);
3) topografia: qualitat topogràfica, característiques topogràfiques (pendent, anivellacions, forma i mida de les parcel·les, coberta vegetal, posició en el paisatge);
4) drenatge: drenatge de la finca; projecte de drenatge associat al reg;
5) disponibilitats d’aigua;
6) clima.
Les terres es classifiquen en les sis classes següents:
1) Classe 1: terres llaurables (regables), que són molt adequades per al reg per a la majoria de cultius; el seu nivell d’aptitud és alt i la capacitat de pagament també és alta.
2) Classe 2: terres llaurables, que són moderadament adequades per al reg (subclasses per deficiències en sòl, topografia o drenatge); la varietat de cultius possibles és menor, requereixen majors despeses de transformació o de producció, i la capacitat de pagament és intermèdia.
3) Classe 3: terres llaurables, que són adequades per al reg, si bé estan pròximes a la marginalitat, ja que presenten deficiències importants, però amb un maneig adequat poden tenir una capacitat de pagament adequada.
4) Classe 4: terres limitadament llaurables o per a un ús especial (cultius d’alt valor, hortalisses o fruiters), ja que presenten deficiències excessives, la correcció de les quals suposaria un cost elevat, i es requereixen estudis complementaris per verificar si són regables.
5) Classe 5: terres no llaurables en les condicions existents; és una classe provisional que requereix estudis posteriors per assignar adequadament a les terres una altra classe, de manera que no apareix al mapa final.
6) Classe 6: terres no transformables, que no compleixen les condicions mínimes i no tenen una capacitat de pagament suficient.
Per tal de dur a terme una avaluació d’aquest tipus cal disposar de mapes de sòls bàsics amb un nivell d’intensitat adequat o cal aixecar-los; en aquest darrer cas els costos d’execució de l’avaluació són molt més elevats i cal tenir-ho en compte en els contractes.
Cada unitat cartogràfica es caracteritza amb una simbologia normalitzada, expressada com a fracció. En el numerador hi figuren els aspectes següents: classe de terres, deficiència del sòl, deficiència de topografia, deficiència de drenatge; en el denominador, els següents: ús actual del sòl, productivitat relativa, cost de la transformació, necessitats d’aigua de la finca i permeabilitat, seguits de les necessitats d’anivellament, risc d’inundació o d’altres. Tot i que la delineació de les unitats cartogràfiques en el camp es basa en característiques físiques de les terres, en el mapa les especificacions que expressen les diferències es basen en factors econòmics (capacitat de pagament).
El sistema USRB es diferencia del sistema de la FAO, entre altres aspectes, en el fet que no defineix formalment els tipus d’ús de terres, si bé hi ha una correspondència estreta amb les classes d’aptitud de la FAO: les classes 1, 2 i 3 són equivalents a S1, S2 i S3; la classe 4, a la fase d’aptitud condicionada; la classe 5 cobreix aquelles terres que sense una anàlisi econòmica prèvia no es pot saber si són N1 o S3, i la classe 6 es refereix a les terres no aptes per al reg (N). El sistema USBR agrupa terres que en termes de la FAO serien considerades no aptes (N1) en base econòmica i permanentment no aptes (N2).
V. t.: capacitat de pagament c. nom. f., mapa de sòls bàsic c. nom. m., nivell d’intensitat de les observacions de sòls c. nom. m., sistema d’avaluació de terres per al reg c. nom. m., sòl m., terra f. pl.
en USBR land evaluation system
es sistema de evaluación USBR
fr système d’évaluation USBR
gl sistema de avaliación USBR