Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (5 registres)
veureafectar1 (DJC)
 dret
veureafectar2 (DJC)
 dret públic
veureafectar3 (DJC)
 dret públic
veureafectar el perjudici (DJC)
 dret
veuredesafectar (DJC)
 dret
Cerca afectar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

afectar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Provocar una alteració, un canvi o un efecte qualsevol {en algú o en alguna cosa}.
Ex.: És un fet que afecta la nostra reputació.
Sin. compl.: interessar2 v. tr.
es afectar

afectar2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret públic
Subjectar {un bé} al compliment d’una obligació amb la imposició d’una càrrega o gravamen jurídics.
Ex.: La propietat és afectada d’una hipoteca.
es afectar

afectar3 v. tr.
Diccionari jurídic
dret públic
Destinar {un bé determinat} a un ús o un servei públics.
Ex.: Han afectat el terreny a la construcció de l’escola.
es afectar

afectar el perjudici c. v.
Diccionari jurídic
dret
Comportar un dany d’acord amb el dret.
Ex.: La jutgessa ha requerit als interessats que presentin la documentació en el termini de quaranta dies, amb l’advertència que, si no ho fan, els pot afectar el perjudici corresponent en dret.
es parar el perjuicio

desafectar v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Fer cessar {un bé} d’estar afectat o destinat a un ús determinat.
Ex.: L’Ajuntament ha resolt desafectar el camí que passa per la nostra finca. El Ple ha decidit desafectar la finca, que serà qualificada de bé patrimonial.
es desafectar