Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veureargument (IEL)
 estudis literaris: literatura comparada, teoria de la literatura
veureargument (GTG)
veureargument ad hominem (DJC)
 dret romà
veureargumentar1 (DJC)
 dret públic
veureargumentar2 (DJC)
 dret
veureargumentum ad hominem (DJC)
 dret romà
veureargumentum ad verecundiam (DJC)
 dret processal
 dret romà
veureargumentum ex silentio (DJC)
 dret romà
Cerca argument a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

argument m.
Introducció als estudis literaris
estudis literaris: literatura comparada, teoria de la literatura
en argument subst.
es argumento m.

argument m.
Glossari de termes gramaticals
Constituent d’una oració que és demanat pel significat del nucli del qual depèn.
Nota: Pot ser extern (el subjecte) o intern (el complement directe, l’indirecte i el de règim verbal, en el cas del verb).
Ex.: La Maria tornarà aviat
Ha escrit
una obra de teatre innovadora
Ant.: adjunt
es argumento m.

argument ad hominem c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret romà
Argument fundat en les opinions o els actes de la mateixa persona que hom combat o tracta de convèncer.
Sin. compl.: argumentum ad hominem c. nom. m.
es argumento ad hominem

argumentar1 v. intr.
Diccionari jurídic
dret públic
Presentar, formular o exposar arguments.
Ex.: Va argumentar contra la decisió del tribunal.
es argumentar

argumentar2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Presentar arguments favorables o desfavorables {a alguna cosa}.
Ex.: El lletrat va argumentar que l’acusat patia un trastorn mental.
es argumentar

argumentum ad hominem [la] c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret romà
Argument ad hominem.
Sin. pref.: argument ad hominem c. nom. m.

argumentum ad verecundiam [la] c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret processal
dret romà
Argument que es fonamenta en l’autoritat d’algú per a reforçar una opinió i donar-li aparença de prova.

argumentum ex silentio [la] c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret romà
Conclusió basada en el silenci o en la manca d’evidència contrària.