Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (34 registres)
veureAcadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya (DJC)
 dret públic
 institució
veureAdministració de l’Estat a Catalunya (DJC)
 dret públic
 institució
veureAdministració de la Generalitat de Catalunya (DJC)
 dret públic
veureAgència de Residus de Catalunya (DJC)
 dret ambiental
 institució
veureButlletí Oficial del Parlament de Catalunya (DJC)
 documentació jurídica
 dret públic
veureCatàleg de residus de Catalunya (DCA)
 residus
veureCatàleg de Residus de Catalunya (DJC)
 dret ambiental
veureCatalunya Nova (DJC)
 història del dret
veureCatalunya Vella (DJC)
 història del dret
veureCol·legi de Notaris de Catalunya (DJC)
 dret notarial
 institució
Cerca catalunya a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya n. pr. f.
Diccionari jurídic
dret públic
institució
Corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, fundada el 1840 per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona i restaurada el 1954, que té per finalitat l’estudi i la investigació del dret, la col·laboració en la reforma de la legislació i el foment de la cultura jurídica.
es Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña

Administració de l’Estat a Catalunya c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret públic
institució
Administració general de l’Estat que desenvolupa les seves competències en el territori de Catalunya.
es administración del Estado en Cataluña

Administració de la Generalitat de Catalunya c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret públic
Administració del Govern de Catalunya que exerceix en territori català les competències que té atribuïdes.
es administración de la Generalidad de Cataluña

Agència de Residus de Catalunya n. pr. f.
Diccionari jurídic
dret ambiental
institució
Entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar que té competència sobre els residus que es generen a Catalunya i els que es gestionen en el seu àmbit territorial.
es Agencia de Residuos de Cataluña

Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya n. pr. m.
Diccionari jurídic
sigla: BOPC
documentació jurídica
dret públic
Publicació periòdica del Parlament de Catalunya que recull tots els documents parlamentaris que entren a la cambra o n’emanen.

Catàleg de residus de Catalunya m.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Llista classificada de residus segons les categories establertes per l’article 29 de la Llei de Catalunya 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus, que també els codifica i en determina la gestió correcta. Els decrets 34/1996, del 9 de gener, i 92/1999, del 6 d’abril, han actualitzat aquesta llista.
en Catalogue of waste in Catalonia subst.
es Catálogo de residuos de Cataluña m.
fr Catalogue des Déchets m.

Catàleg de Residus de Catalunya n. pr. m.
Diccionari jurídic
dret ambiental
Llista classificada que conté els residus segons les categories establertes per la llei, llur codificació i la determinació de la gestió correcta.
V. t.: residu especial c. nom. m., residu inert c. nom. m., residu no especial c. nom. m.
es Catálogo de residuos de Cataluña

Catalunya Nova n. pr. f.
Diccionari jurídic
història del dret
Part del Principat de Catalunya situada a ponent i al sud de la conca del Llobregat.
V. t.: Catalunya Vella n. pr. f.
es Cataluña Nueva

Catalunya Vella n. pr. f.
Diccionari jurídic
història del dret
Part del Principat de Catalunya entre la serra d’Albera, al nord, el massís del Garraf, al sud, i Montserrat i les serres que separen la conca del Llobregat de les de l’Anoia i el Segre, a l’oest.
V. t.: Catalunya Nova n. pr. f.
es Cataluña Vieja

Col·legi de Notaris de Catalunya n. pr. m.
Diccionari jurídic
dret notarial
institució
Corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i regida per la legislació notarial que representa i agrupa obligatòriament tots els notaris que exerceixen llur professió a Catalunya.
V. t.: col·legi notarial c. nom. m.
es Colegio de Notarios de Cataluña