Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 8 (75 registres)
veureaccessió1 (DJC)
 dret
veureaccessió2 (DJC)
 dret
veureaccessió3 (DJC)
 dret
veureaccessió4 (DJC)
 dret
veureaccessió de lloc (DJC)
 dret
veureaccessió mobiliària (DJC)
 dret civil
veureauctor successionis (DJC)
 dret romà
veurecessió (DJC)
 dret
veurecessió de béns (DJC)
 dret civil
veurecessió de crèdit (DJC)
 dret civil
Cerca cessió a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

accessió1 f.
Diccionari jurídic
dret
Dret que té el propietari o propietària d’una cosa de fer seu tot el que aquesta produeix i tot el que li és incorporat naturalment o artificialment.
es accesión

accessió2 f.
Diccionari jurídic
dret
Accés1 i accés2.
Sin. pref.: accés1 m., accés2 m.
es accesión

accessió3 f.
Diccionari jurídic
dret
Acció i efecte d’accedir.
Ex.: L’accessió de Ferran al tron d’Aragó. L’accessió dels turcs al Tractat.
es accesión

accessió4 f.
Diccionari jurídic
dret
Acció d’afegir-se a alguna cosa.
Ex.: L’accessió de Sicília al regne d’Aragó.
es accesión

accessió de lloc c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret
Inspecció ocular d’un terreny en litigi feta pel jutge o jutgessa.
es accesión de lugar

accessió mobiliària c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Dret d’adquisició d’un bé moble accessori que la llei atribueix a qui és propietari del bé principal.
es accesión mobiliaria, accesión entre bienes muebles

auctor successionis [la] c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret romà
Causant.

cessió f.
Diccionari jurídic
dret
Acció de cedir alguna cosa a un altre.
es cesión

cessió de béns c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Instrument de realització de béns del patrimoni del deutor o deutora a fi de satisfer pecuniàriament, totalment o parcialment, els crèdits d’algun o de tots els seus creditors.
es cesión de bienes

cessió de crèdit c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Cessió de la titularitat d’un crèdit.
es cesión de crédito