Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 6 (53 registres)
veureactor civil | actora civil (DJC)
 dret penal
veurealcalde major civil (DJC)
 història del dret
veureanotació al Registre Civil (DJC)
 dret civil
veureaplicació de les normes del dret civil de les Illes Balears (DJC)
 dret civil
veureassegurança obligatòria de responsabilitat civil (DJC)
 dret mercantil
veurecausa civil (DJC)
 dret processal
veurecertificat del Registre Civil (DJC)
 documentació jurídica
 dret civil
veurecivil1 (DJC)
 dret
veurecivil2 (DJC)
 dret civil
veurecivilment (DJC)
 dret
Cerca civil a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

actor civil | actora civil c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret penal
Perjudicat | perjudicada.
Sin. pref.: perjudicat | perjudicada m. | f.
es actor civil | actora civil, perjudicado | perjudicada

alcalde major civil c. nom. m.
Diccionari jurídic
història del dret
Jutge lletrat de primera instància especialitzat en causes ordinàries de caire civil.
V. t.: alcalde major c. nom. m.
es alcalde mayor civil

anotació al Registre Civil c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Nota que una persona fa constar en els llibres del Registre Civil.
es anotación en el Registro Civil

aplicació de les normes del dret civil de les Illes Balears c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Determinació de l’àmbit de vigència i eficàcia de les normes que integren el dret civil de les Illes Balears.
es aplicación de las normas del derecho civil de las Islas Baleares

assegurança obligatòria de responsabilitat civil c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Assegurança contra danys en virtut de la qual l’entitat asseguradora es compromet a indemnitzar la víctima per un seguit de danys i perjudicis, pactats específicament en la pòlissa, dels quals la part assegurada és responsable civil.
V. t.: assegurador | asseguradora3 m. | f.
es seguro obligatorio de responsabilidad civil

causa civil c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret processal
Causa en què es debaten interessos relacionats amb el dret civil.
es causa civil

certificat del Registre Civil c. nom. m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret civil
Document públic que permet conèixer els assentaments del Registre Civil.
es certificación del Registro Civil

civil1 adj.
Diccionari jurídic
dret
Relatiu o pertanyent al conjunt de tots els ciutadans, a la seva organització i als seus afers interiors.
Ex.: Els drets civils es poden ampliar, però en cap cas no es poden suprimir.
es civil

civil2 adj.
Diccionari jurídic
dret civil
Relatiu o pertanyent a la jurisdicció civil.
Ex.: Encara no és ferma la sentència de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
es civil, de lo civil

civilment adv.
Diccionari jurídic
dret
En matèria civil o d’acord amb el dret civil.
Ex.: Decidiren casar-se civilment.
es civilmente