Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 548 (5.475 registres)
veurea condició (DJC)
 dret
veurea condició que (DJC)
 dret
veurea coneixença de (DJC)
 dret
veurea conseqüència de (DJC)
 dret
veurea continuació (DJC)
 dret
veurea contrabanc (DGEOL)
 mineria i aprofitaments
veurea contraclaror (VOCLUM)
 luminotècnia
veurea contracorrent (DGEOL)
 geomorfologia: geomorfologia general
veurea contrallit (DGEOL)
 mineria i aprofitaments
veurea contrapendent (DGEOL)
 geomorfologia: geomorfologia general
Cerca con a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a condició loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Sota reserva o amb alguna condició.
Ex.: El contracte li donava el dret de vendre a condició.
Sin. compl.: sota condició loc. adv.
V. t.: amb la condició de loc. prep., a condició que loc. conj.
es a condición, bajo condición

a condició que loc. conj.
Diccionari jurídic
dret
Amb la reserva que.
Ex.: El lliurament de la documentació es farà a condició que les persones interessades presentin un document d’identitat.
Sin. abs.: amb la condició que loc. conj.
es a condición que, con la condición de que

a coneixença de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
A sabuda de.
Ex.: Ha canviat el testament a coneixença dels seus fills.
Sin. pref.: a sabuda de loc. prep.
es a sabiendas de, con conocimiento de

a conseqüència de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Com a resultat de.
Ex.: A conseqüència de l’incompliment de les obligacions, s’ha iniciat la tramitació d’un procediment de revocació.
Sin. compl.: a causa de loc. prep., arran de2 loc. prep., de resultes de loc. prep., per causa de loc. prep.
es a causa de, a consecuencia de, a raíz de, como consecuencia de, de resultas de, debido a, por causa de, por razón de

a continuació loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Tot seguit.
Ex.: A continuació començarà l’interrogatori dels testimonis.
Sin. pref.: tot seguit loc. adv.
es a continuación, en el acto, en seguida

a contrabanc loc. adv.
Diccionari de geologia
mineria i aprofitaments
En direcció contrària, o perpendicular, a la línia de capa.

a contraclaror loc. adv.
Vocabulari de luminotècnia
luminotècnia
Dit de la forma de disposar un objecte translúcid de manera que quedi il·luminat pel darrera, és a dir que l’objecte resti situat entre la llum i l’ull.
Sin. compl.: de besllum loc. adv.

a contracorrent loc. adv.
Diccionari de geologia
geomorfologia: geomorfologia general
1. En sentit contrari al del corrent principal o dominant.
2. Del costat d’una elevació que mira al corrent d’aigua, al vent o al sentit del moviment d’una glacera.
en stoss side, upstream
es a contracorriente, corriente arriba
fr à contre-courant, face amont

a contrallit loc. adv.
Diccionari de geologia
mineria i aprofitaments
1. En la direcció presa en sentit contrari o normal a l’estratificació, és a dir, tallant els estrats.
2. En una obra de construcció, en posició invertida, vertical o obliqua a l’estratificació interna pròpia que la pedra o el carreu tenien quan eren a la pedrera.
es a contralecho
fr en délit

a contrapendent loc. adv.
Diccionari de geologia
geomorfologia: geomorfologia general
1. En sentit o en posició contraris als d’un altre pendent.
2. En direcció oposada al pendent.
Ex.: Cabussament a contrapendent.
en reversal of slope
es a contrapendiente
fr à contre-pente