Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veuredictar (DJC)
 dret
veuredictar en apel·lació (DJC)
 dret penal
veuredictar en cassació (DJC)
 dret penal
veuredictar en empara (DJC)
 dret penal
veuredictar en queixa (DJC)
 dret penal
veuredictar resolució (DJC)
 dret
veuredictar sentència (DJC)
 dret
Cerca dictar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

dictar v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Prescriure, imposar o formular {lleis, sentències, actes o condicions}.
Ex.: El magistrat president va dictar sentència de conformitat amb el veredicte emès pel tribunal. El tribunal ha dictat sentència a favor de la part demandant per incompareixença de la part demandada.
es dictar

dictar en apel·lació c. v.
Diccionari jurídic
dret penal
L’òrgan competent, emetre una resolució judicial a conseqüència d’un recurs d’apel·lació.
Ex.: L’Audiència Provincial de Barcelona ha dictat la sentència en apel·lació.
Sin. compl.: pronunciar en apel·lació c. v.
es dictar en apelación, pronunciar en apelación

dictar en cassació c. v.
Diccionari jurídic
dret penal
L’òrgan competent, emetre una resolució judicial a conseqüència d’un recurs de cassació.
Ex.: L’Audiència Nacional va dictar la sentència en cassació.
Sin. compl.: pronunciar en cassació c. v.
es dictar en casación, pronunciar en casación

dictar en empara c. v.
Diccionari jurídic
dret penal
L’òrgan competent, emetre una resolució judicial a conseqüència d’un recurs d’empara.
Ex.: L’advocat ha interposat un recurs de revisió contra la decisió dictada en empara.
Sin. compl.: pronunciar en empara c. v.
es dictar en amparo, pronunciar en amparo

dictar en queixa c. v.
Diccionari jurídic
dret penal
L’òrgan competent, emetre una resolució judicial a conseqüència d’un recurs de queixa.
Ex.: Es va dictar en queixa una resolució contra les interlocutòries dictades en diligències prèvies.
Sin. compl.: pronunciar en queixa c. v.
es dictar en queja, pronunciar en queja

dictar resolució c. v.
Diccionari jurídic
dret
Un òrgan administratiu o judicial, decidir sobre un afer.
Ex.: Si, passat el termini acordat, no s’ha dictat resolució, s’entén que la sol·licitud no ha estat acceptada.
es dictar resolución, recaer resolución

dictar sentència c. v.
Diccionari jurídic
dret
Un jutge o jutgessa o un tribunal, comunicar la decisió un cop finalitzat el procés judicial.
Ex.: El jutge ha dictat sentència: ja soc divorciada.
Sin. compl.: pronunciar sentència c. v., recaure sentència loc. v.
es dictar sentencia, recaer sentencia