Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 29 (286 registres)
veurea ambdós efectes (DJC)
 dret
veurea aquest efecte (DJC)
 dret
veurea fi i efecte de (DJC)
 dret
veurea l’efecte corresponent (DJC)
 dret
veurea l’efecte de1 (DJC)
 dret
veurea l’efecte de2 (DJC)
 dret
veurea l’efecte de3 (DJC)
 dret
veurea l’efecte que (DJC)
 dret
veurea l’efecte que pertoca (DJC)
 dret
veurea tots dos efectes (DJC)
 dret
Cerca efecte a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a ambdós efectes loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Pel que fa a l’efecte devolutiu i a l’efecte suspensiu, s’aplica especialment a recursos i a apel·lacions.
Ex.: El recurs d’apel·lació va ser admès a ambdós efectes.
Sin. compl.: a tots dos efectes loc. adv.
es en ambos efectos

a aquest efecte loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
En vista de dur a terme allò que s’ha esmentat anteriorment.
Ex.: Cal presentar el model de sol·licitud habilitat a aquest efecte.
Sin. compl.: amb aquest fi loc. adv., amb aquest objectiu loc. adv., amb aquesta finalitat loc. adv., per a aquest efecte loc. adv.
es a este efecto, a tal efecto, al efecto

a fi i efecte de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Amb la finalitat de.
Sin. pref.: amb la finalitat de loc. prep.
es a fin de, a fin y efecto de

a l’efecte corresponent loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Perquè tingui l’efecte escaient d’acord amb el dret.
Ex.: I perquè així consti i a l’efecte corresponent, signo aquest escrit. S’atorga aquest document a totes les parts a l’efecte corresponent.
Sin. compl.: a l’efecte que pertoca loc. adv.
es a los efectos pertinentes

a l’efecte de1 loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
D’acord amb.
Ex.: A l’efecte d’aquest contracte, és informació confidencial tota la que s’intercanvia a conseqüència d’aquest acord. La presentació d’un document en un dia inhàbil s’entén efectuada a la primera hora del dia hàbil següent a l’efecte del còmput legal dels terminis.
Sin. pref.: d’acord amb loc. prep.
es a efectos de, a los efectos de

a l’efecte de2 loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Amb la finalitat de.
Ex.: Confirmeu que l’adreça que consta en el document és correcta a l’efecte d’evitar problemes a l’hora d’enviar-vos la comanda. Cal emplenar totes aquestes sol·licituds als efectes de notificar la decisió a la universitat i de demanar la beca corresponent.
Sin. pref.: amb la finalitat de loc. prep.
es a efectos de, a los efectos de

a l’efecte de3 loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Pel que fa a.
Ex.: A l’efecte de la interposició de recursos, s’entén que els òrgans de govern dels organismes o les entitats públiques dependents de l’Administració de la Generalitat tenen com a superior el conseller o consellera del departament al qual estan adscrits.
Sin. pref.: pel que fa a loc. prep.
es a efectos de, a los efectos de

a l’efecte que loc. conj.
Diccionari jurídic
dret
Amb la finalitat que.
Ex.: Cal fer una previsió de despeses de cada període a l’efecte que els imports lliurats siguin suficients.
Sin. pref.: amb la finalitat que loc. conj.
es a los efectos de que

a l’efecte que pertoca loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
A l’efecte corresponent.
Ex.: S’acorda la notificació d’aquesta multa als interessats a l’efecte que pertoca.
Sin. pref.: a l’efecte corresponent loc. adv.
es a los efectos pertinentes

a tots dos efectes loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
A ambdós efectes.
Ex.: L’apel·lació de la sentència definitiva s’oirà a tots dos efectes.
Sin. pref.: a ambdós efectes loc. adv.
es en ambos efectos