Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veurecondemnar executòriament (DJC)
 dret
veureexecutori | executòria1 (DJC)
 dret
veureexecutori | executòria2 (DJC)
 dret
veureexecutòria1 (DJC)
 dret
veureexecutòria2 (DJC)
 documentació jurídica
 dret
veureexecutòria3 (DJC)
 dret
veureexecutorial (DJC)
 dret
veureextradició executòria (DJC)
 dret penal
Cerca executor a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

condemnar executòriament c. v.
Diccionari jurídic
dret
Condemnar mitjançant una sentència executòria.
Ex.: Es considera reiteració perquè ja havia estat condemnat executòriament.
es condenar ejecutoriamente

executori | executòria1 adj.
Diccionari jurídic
dret
Que ha de ser legalment executat.
Ex.: Tot i ser culpable, la sentència executòria no inhabilita el càrrec públic de l’acusat.
es ejecutorio | ejecutoria

executori | executòria2 adj.
Diccionari jurídic
dret
Que dona el dret d’executar o de fer executar.
Ex.: Ha començat el procediment executori contra l’acusat.
es ejecutorio | ejecutoria

executòria1 f.
Diccionari jurídic
dret
Títol en què consta la noblesa d’una persona o d’una família.
es ejecutoria

executòria2 f.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret
Document públic i solemne en què és consignada una sentència ferma.
es ejecutoria

executòria3 f.
Diccionari jurídic
dret
Ordre tramesa per un tribunal o un jutge o jutgessa que ha dictat una sentència a un inferior o una inferior, en la qual el comissiona perquè en practiqui les diligències d’execució.
es ejecutoria

executorial adj.
Diccionari jurídic
dret
Que conté una executòria, s’aplica al despatx tramès per una instància judicial.
Ex.: Encara no s’ha expedit el document executorial.
es ejecutorial

extradició executòria c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret penal
Petició d’un estat a un altre del lliurament d’una persona per tal de poder executar la condemna que se li va imposar a l’estat que la reclama.
V. t.: extradició f.
es extradición ejecutoria