Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 5 (48 registres)
veurea final de (DJC)
 dret
veureal final de (DJC)
 dret
veureamb aquesta finalitat (DJC)
 dret
veureamb finalitat de lucre1 (DJC)
 dret
veureamb finalitat de lucre2 (DJC)
 dret
veureamb la finalitat de (DJC)
 dret
veureamb la finalitat que (DJC)
 dret
veurearrendament amb finalitats de conservació del patrimoni natural (DJC)
 dret civil
veureavaluació final (ALEII)
 educació infantil
veureavaluació final (LDLHL)
 didàctica de la llengua
Cerca final a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a final de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Al final de.
Ex.: La detenció del primer sospitós va ser a final de juliol.
Sin. pref.: al final de loc. prep.
es a finales de, al final de

al final de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
A l’acabament de.
Ex.: Al final del judici, l’advocat intentà canviar d’estratègia.
Sin. compl.: a final de loc. prep., a la darreria de loc. prep., a la fi de loc. prep.
es a finales de, al final de

amb aquesta finalitat loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
A aquest efecte.
Ex.: L’objectiu d’aquesta carta és conèixer les vostres opinions; amb aquesta finalitat, us preguem que empleneu el formulari adjunt.
Sin. pref.: a aquest efecte loc. adv.
es a este efecto, a tal efecto, al efecto

amb finalitat de lucre1 loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Amb la intenció de treure’n profit econòmic.
Ex.: Els ajuts per a les empreses que actuen amb finalitat de lucre són escassos.
Sin. compl.: amb afany de lucre1 loc. adv., amb ànim de lucre1 loc. adv.
es con ánimo de lucro

amb finalitat de lucre2 loc. adj.
Diccionari jurídic
dret
Amb la intenció de treure’n profit econòmic.
Ex.: L’ajuntament disposa d’espais per a cedir a entitats amb finalitat de lucre.
Sin. compl.: amb afany de lucre2 loc. adj., amb ànim de lucre2 loc. adj.
es con ánimo de lucro

amb la finalitat de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Tenint per finalitat.
Ex.: Aquesta llei regula el règim jurídic de la subcontractació en el sector de la construcció amb la finalitat de millorar les condicions de treball, de seguretat i de salut dels treballadors.
Sin. compl.: a fi de loc. prep., a fi i efecte de loc. prep., a l’efecte de2 loc. prep., amb el propòsit de loc. prep., amb la intenció de loc. prep.
es a efectos de, a fin de, a fin y efecto de, a los efectos de, al objeto de, con el propósito de, con la intención de, con miras a , con objeto de, con vistas a

amb la finalitat que loc. conj.
Diccionari jurídic
dret
Tenint com a finalitat que.
Ex.: Els models s’han elaborat amb la finalitat que els ajuntaments els puguin adoptar com a propis.
Sin. compl.: a fi que loc. conj., a l’efecte que loc. conj., amb el propòsit que loc. conj., amb l’objectiu que loc. conj., amb la intenció que loc. conj.
es a fin de que, a los efectos de que, al objeto de que, con el propósito de que, con la finalidad de que, con la intención de que, con objeto de que

arrendament amb finalitats de conservació del patrimoni natural c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
Contracte de conreu en virtut del qual la part propietària d’una finca rústica o la part titular d’un dret real sobre la finca la cedeix amb finalitats de conservació i de custòdia del patrimoni natural.
V. t.: arrendament per a pastures c. nom. m., arrendament rústic1 c. nom. m., boïga f., contracte d’eixermada c. nom. m., contracte d’integració c. nom. m., contracte de conreu c. nom. m., masoveria f., parceria2 f., sòcita f., terratge m.
es arrendamiento con finalidades de conservación del patrimonio natural

avaluació final f.
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
educació infantil
en terminal evaluation subst.
es evaluación final f.

avaluació final f.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
Sin.: avaluació sumatòria f.
en summative evaluation subst., terminal assessment subst., terminal evaluation subst.
es evaluación final f., evaluación sumativa f.
fr évaluation finale f., évaluation sommative f.