Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veuredelicte comès pels funcionaris públics contra l’exercici dels drets de la persona (DJC)
 dret penal
 història del dret
veuredelicte comès pels funcionaris públics contra les garanties constitucionals (DJC)
 dret constitucional
 dret penal
veurefuncionari | funcionària (DJC)
 dret públic
veureparticipació indeguda dels funcionaris en negocis i activitats professionals (DJC)
 dret penal
veureresponsabilitat penal dels funcionaris (DJC)
 dret penal
veuresuborn de funcionaris (DJC)
 dret penal
veureús indegut de secret o d’informació privilegiada pels funcionaris públics (DJC)
 dret penal
Cerca funcionari a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

delicte comès pels funcionaris públics contra l’exercici dels drets de la persona c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
història del dret
Delicte que cometia un funcionari o funcionària públic contra l’exercici dels drets de la persona que les lleis protegien.
es delito cometido por funcionarios públicos contra el ejercicio de los derechos de las personas

delicte comès pels funcionaris públics contra les garanties constitucionals c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret constitucional
dret penal
Delicte que comet un funcionari o funcionària públic contra la llibertat individual, contra la inviolabilitat domiciliària i altres garanties de la intimitat, i contra altres drets individuals.
es delito cometido por funcionarios públicos contra las garantías constitucionales

funcionari | funcionària m. | f.
Diccionari jurídic
dret públic
Empleat o empleada d’una administració pública que es troba en una situació regulada pel dret administratiu.
es funcionario | funcionaria

participació indeguda dels funcionaris en negocis i activitats professionals c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret penal
Delicte que comet un funcionari o funcionària que perd la imparcialitat i s’aprofita del seu càrrec públic per a defensar interessos privats.
es participación indebida de los funcionarios en negocios y actividades profesionales

responsabilitat penal dels funcionaris c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret penal
Obligació de respondre d’alguna cosa i de garantir la realització d’una tasca i el compliment d’un deure que tenen els empleats de l’Administració en l’àmbit penal.
V. t.: autoritat1 f.
es responsabilidad penal de los funcionarios

suborn de funcionaris c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Delicte que consisteix a induir amb diners o obsequis els funcionaris o una autoritat a fer una cosa contrària als seus deures.
es soborno de funcionarios

ús indegut de secret o d’informació privilegiada pels funcionaris públics c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Delicte que comet un funcionari o funcionària públic quan fa ús d’un secret del qual té coneixement per raó del seu ofici o càrrec, o d’informació privilegiada, amb ànim d’obtenir un benefici econòmic per a si mateix o per a altri.
V. t.: delicte de mera activitat c. nom. m.
es uso indebido de secreto o de información privilegiada por funcionarios públicos