Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (5 registres)
veureAdministració de la Generalitat de Catalunya (DJC)
 dret públic
veureConsell de Garanties Estatutàries de la Generalitat de Catalunya (DJC)
 institució
 numismàtica
veuregeneralitat (DJC)
 dret
veureProtectorat de la Generalitat de Catalunya (DJC)
 dret civil
 institució
veureXarxa d’Equipaments Meteorològics de la Generalitat de Catalunya (DJC)
 dret públic
Cerca generalitat a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Administració de la Generalitat de Catalunya c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret públic
Administració del Govern de Catalunya que exerceix en territori català les competències que té atribuïdes.
es administración de la Generalidad de Cataluña

Consell de Garanties Estatutàries de la Generalitat de Catalunya n. pr. m.
Diccionari jurídic
institució
numismàtica
Institució que té com a propòsit vetllar per l’adequació a l’Estatut d’autonomia de Catalunya i a la Constitució espanyola de les disposicions de la Generalitat.
V. t.: Consell Consultiu n. pr. m.
es Consejo de Garantías Estatutarias

generalitat f.
Diccionari jurídic
dret
Al Principat de Catalunya i al País Valencià, òrgan del govern autònom.
Ex.: La Generalitat de Catalunya fou restablerta l’any 1931.

Protectorat de la Generalitat de Catalunya n. pr. m.
Diccionari jurídic
dret civil
institució
Òrgan de la Generalitat responsable de vetllar perquè se satisfaci l’interès propi de les funcions i s’asseguri l’acompliment de les finalitats fundacionals.
es Protectorado de la Generalidad de Cataluña

Xarxa d’Equipaments Meteorològics de la Generalitat de Catalunya n. pr. f.
Diccionari jurídic
dret públic
Conjunt de les instal·lacions meteorològiques de titularitat de la Generalitat i les instal·lacions meteorològiques de l’Estat i d’altres entitats públiques o privades un cop formalitzat el conveni de col·laboració corresponent.
es Red de Equipamientos Meteorológicos de la Generalidad de Cataluña