Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veureadjunt al síndic de greuges | adjunta al síndic de greuges (DJC)
 dret constitucional
veureadjunt del síndic de greuges | adjunta del síndic de greuges (DJC)
 dret constitucional
veuregreuge (DJC)
 història del dret
veureMemorial de Greuges (DJC)
 documentació jurídica
 història del dret
veureSíndic de Greuges1 (DJC)
 dret constitucional
 institució
veureSíndic de Greuges2 (DJC)
 documentació jurídica
 dret constitucional
veuresíndic de greuges | síndica de greuges1 (DJC)
 dret constitucional
veuresíndic de greuges | síndica de greuges2 (DJC)
 dret constitucional
Cerca greuge a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

adjunt al síndic de greuges | adjunta al síndic de greuges c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret constitucional
Persona que ajuda el síndic o síndica de greuges.
Ex.: Els adjunts al síndic de greuges l’assisteixen en el seu treball.
Sin. compl.: adjunt del síndic de greuges | adjunta del síndic de greuges c. nom. m. | c. nom. f.
es adjunto al síndico de agravios | adjunta al síndico de agravios

adjunt del síndic de greuges | adjunta del síndic de greuges c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret constitucional
Adjunt al síndic de greuges | adjunta del síndic de greuges.
Sin. pref.: adjunt al síndic de greuges | adjunta al síndic de greuges c. nom. m. | c. nom. f.
es adjunto del síndico de agravios | adjunta del síndico de agravios

greuge m.
Diccionari jurídic
història del dret
Reclamació presentada a les Corts, en forma de capítol de cort, d’abusos o actes il·legals per tal d’obtenir-ne la reparació o esmena, en els països de la Corona d’Aragó.
es agravio

Memorial de Greuges n. pr. m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
història del dret
Nom amb el qual és coneguda popularment la Memoria en defensa de los intereses morales y materiales de Cataluña, del 1885, adreçada al rei, a l’estil dels greuges de les antigues corts catalanes.
es Memorial de Agravios

Síndic de Greuges1 n. pr. m.
Diccionari jurídic
dret constitucional
institució
Òrgan de caràcter unipersonal que supervisa l’activitat de les administracions i dels organismes, les empreses i les persones que en depenen en el compliment de llur funció de protecció i defensa dels drets i les llibertats dels ciutadans de Catalunya, d’acord amb les lleis.
Ex.: La persona titular de la institució del Síndic de Greuges és elegida pel Parlament i el càrrec rep la denominació de síndic de greuges o síndica de greuges.
V. t.: Defensor del Poble n. pr. m., síndic de greuges | síndica de greuges1 c. nom. m. | c. nom. f., Síndic de Greuges2 n. pr. m.
es Síndico de Agravios

Síndic de Greuges2 n. pr. m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret constitucional
Alt comissionat o alta comissionada de les Corts Valencianes per a la defensa dels drets i les llibertats en relació amb l’actuació de l’Administració pública de la Comunitat Valenciana.
Ex.: El Síndic de Greuges ha aconseguit que reconeguessin els drets d’aquell grup de ciutadans.
V. t.: síndic de greuges | síndica de greuges2 c. nom. m. | c. nom. f., Síndic de Greuges1 n. pr. m.
es Síndico de Agravios

síndic de greuges | síndica de greuges1 c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret constitucional
Persona que presideix la institució pública encarregada a Catalunya de defensar els drets i les llibertats dels ciutadans davant l’Administració pública.
Ex.: La síndica de greuges va reclamar al Govern que l’Administració escolti més els ciutadans en llurs reclamacions.
V. t.: defensor del poble | defensora del poble c. nom. m., Síndic de Greuges1 n. pr. m., síndic de greuges | síndica de greuges2 c. nom. m. | c. nom. f.
es síndico de agravios | síndica de agravios

síndic de greuges | síndica de greuges2 c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret constitucional
Persona que presideix i dirigeix la institució del Síndic de Greuges valencià.
Ex.: El síndic de greuges ha concedit una entrevista per la televisió per parlar d’algunes injustícies comeses per l’Administració.
V. t.: Síndic de Greuges2 n. pr. m., síndic de greuges | síndica de greuges1 c. nom. m. | c. nom. f.
es síndico de agravios | síndica de agravios