Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 11 (107 registres)
veurea disposició judicial (DJC)
 dret
veurea judici de (DJC)
 dret
veureacció executiva de títol extrajudicial (DJC)
 dret civil
veureacció executiva de títol judicial (DJC)
 dret civil
 dret processal
veureacte de comunicació judicial (DJC)
 dret processal
veureacte del judici (DJC)
 dret processal
veureafectar el perjudici (DJC)
 dret
veureagent judicial (DJC)
 dret processal
 història del dret
veurearbitri judicial (DJC)
 dret processal
veureautorització d’actuacions judicials (DJC)
 dret processal
Cerca judici a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a disposició judicial loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
En espera de la decisió del jutge o jutgessa, es diu en relació amb una persona detinguda.
Ex.: El detingut passà a disposició judicial després de declarar en la comissaria.
es a disposición judicial

a judici de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Segons l’opinió de.
Ex.: A judici dels membres de l’Ajuntament, l’alcaldessa hauria de convocar eleccions anticipades.
Sin. compl.: a criteri de loc. prep., a l’arbitri de1 loc. prep., a parer de loc. prep.
es a criterio de, a juicio de, al parecer de

acció executiva de títol extrajudicial c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Acció encaminada a donar compliment a un títol extrajudicial.
V. t.: acció executiva c. nom. f., acció executiva de títol judicial c. nom. f., execució provisional c. nom. f.
es acción ejecutiva de título extrajudicial

acció executiva de títol judicial c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
dret processal
Acció encaminada a donar compliment a un títol judicial.
V. t.: acció executiva de títol extrajudicial c. nom. f., acció executiva c. nom. f., execució provisional c. nom. f.
es acción ejecutiva de título judicial

acte de comunicació judicial c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret processal
Acte processal dirigit a les parts presents i futures en virtut del qual es dona informació sobre les resolucions judicials que es dicten o es comunica la possibilitat de dur a terme una actuació amb rellevància processal.
es acto de comunicación judicial

acte del judici c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret processal
Judici2.
Sin. pref.: judici2 m.
es acto del juicio

afectar el perjudici c. v.
Diccionari jurídic
dret
Comportar un dany d’acord amb el dret.
Ex.: La jutgessa ha requerit als interessats que presentin la documentació en el termini de quaranta dies, amb l’advertència que, si no ho fan, els pot afectar el perjudici corresponent en dret.
es parar el perjuicio

agent judicial m. i f.
Diccionari jurídic
dret processal
història del dret
Funcionari o funcionària que, fins a la reforma de la Llei orgànica del poder judicial del 2003, depenia orgànicament del Ministeri de Justícia i podia ser transferit a les comunitats autònomes que tenien competències en matèries de justícia.
es agente judicial

arbitri judicial c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret processal
Facultat de decisió del jutge o jutgessa, suposadament no sotmesa a regles, la qual es projecta sobre determinats aspectes de l’activitat judicial, molt especialment sobre la individualització de la pena dins el marc típic.
Sin. compl.: arbitri1 m., discrecionalitat judicial c. nom. f.
es arbitrio judicial, discrecionalidad judicial

autorització d’actuacions judicials c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret processal
Acte pel qual el secretari o secretària judicial, com a dipositari de la fe pública, referenda les actuacions i les resolucions judicials amb el segell i la signatura propis.
Ex.: Sense l’autorització d’actuacions judicials no es pot seguir el procés.
es autorización de actuaciones judiciales