Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (11 registres)
veureherència en liquidació (DJC)
 dret civil
veureliquidació1 (DJC)
 dret civil
veureliquidació2 (DJC)
 dret
veureliquidació3 (DJC)
 dret
veureliquidació4 (DJC)
 dret
veureliquidació5 (DJC)
 dret
veureliquidació6 (DJC)
 dret
veureliquidació d’herència (DJC)
 dret civil
veureliquidació de societats (DJC)
 dret mercantil
veureliquidació tributària (DJC)
 dret fiscal i tributari
Cerca liquidació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

herència en liquidació c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
V.: herència3 f.

liquidació1 f.
Diccionari jurídic
dret civil
Venda en liquidació.
Sin. pref.: venda en liquidació c. nom. f.
es liquidación, venta en liquidación

liquidació2 f.
Diccionari jurídic
dret
Determinació del passiu i de l’actiu d’una casa de comerç, d’una corporació o d’una empresa que pleguen.
es liquidación

liquidació3 f.
Diccionari jurídic
dret
Determinació dels deutes i crèdits mutus entre dues persones, físiques o jurídiques, o entre una persona i la Hisenda pública.
es liquidación

liquidació4 f.
Diccionari jurídic
dret
Arranjament final de comptes.
es liquidación

liquidació5 f.
Diccionari jurídic
dret
Pagament d’un deute.
es liquidación

liquidació6 f.
Diccionari jurídic
dret
Venda a la menuda amb gran rebaixa de preus que fa alguna casa de comerç per cessació, reforma, trasllat o un altre motiu.
V. t.: venda en liquidació c. nom. f.
es liquidación

liquidació d’herència c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Operació que permet transformar els béns de l’herència en diners.
V. t.: marmessoria f., marmessor universal | marmessora universal c. nom. m. | c. nom. f.
es liquidación de herencia

liquidació de societats c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
V.: dissolució de societats c. nom. f.

liquidació tributària c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret fiscal i tributari
Conjunt d’operacions de qualificació i càlcul matemàtic que condueixen a determinar la quantia d’un tribut.
es liquidación tributaria