Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veureaccessorietat de la participació (DJC)
 dret constitucional
veurecompte en participació (DJC)
 dret
veureConveni sobre l’accés a la informació, la participació pública en la presa de decisions i l’accés a la justícia en qüestions ambientals (DCA)
 ciències polítiques
veureparticipació (DJC)
 dret penal
veureparticipació indeguda dels funcionaris en negocis i activitats professionals (DJC)
 dret penal
veureparticipació social (DJC)
 dret mercantil
veureprincipi d’accessorietat de la participació (DJC)
 dret penal
veurerègim de participació en els guanys (DJC)
 dret civil
Cerca participació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

accessorietat de la participació c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret constitucional
V.: principi d’accessorietat de la participació c. nom. m.

compte en participació c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret
Contracte segons el qual un o uns quants comerciants tenen interès per les operacions mercantils que un altre comerciant efectua, contribuint amb una aportació i participant en els guanys i pèrdues en la proporció convinguda.
es cuenta en participación

Conveni sobre l’accés a la informació, la participació pública en la presa de decisions i l’accés a la justícia en qüestions ambientals n. pr. m.
Diccionari de les ciències ambientals
ciències polítiques
Conveni adoptat a Aarhus (Dinamarca) el 25 de juny de 1998, en el marc de la Comissió Econòmica per a Europa de les Nacions Unides, i en vigor des del 30 d’octubre de 2001, que té per objectiu garantir els drets a la informació, la participació pública en els processos de presa de decisió i l’accés a la justícia en relació amb qüestions ambientals, per tal de contribuir a la protecció del dret de les generacions presents i futures a gaudir d’un medi ambient adequat per la salut i el benestar. L’àmbit d’aplicació és la regió de la Comissió Econòmica per a Europa de les Nacions Unides, és a dir, Europa, l’Amèrica del Nord i l’Àsia Central.
Sin. compl.: Conveni d’Aarhus n. pr. m.
en Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters n. pr.
es Convenio sobre el acceso a la información, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente n. pr. m.
fr Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement n. pr. f.

participació f.
Diccionari jurídic
dret penal
Coautoria en un delicte en què diverses persones es concerten per a la comissió del fet punible i fan els actes típics corresponents als autors o als còmplices.
Sin. compl.: codelinqüència f., concurs de delinqüents c. nom. m.
V. t.: complicitat1 f., cooperació necessària c. nom. f., inducció f., principi d’accessorietat de la participació c. nom. m.
es participación

participació indeguda dels funcionaris en negocis i activitats professionals c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret penal
Delicte que comet un funcionari o funcionària que perd la imparcialitat i s’aprofita del seu càrrec públic per a defensar interessos privats.
es participación indebida de los funcionarios en negocios y actividades profesionales

participació social c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Cadascuna de les parts en què es divideix el capital d’una societat de responsabilitat limitada.
es participación social

principi d’accessorietat de la participació c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Principi segons el qual es diferencia entre autors i partícips del delicte i se’n determina la relació de dependència.
es principio de accesoriedad de la participación

règim de participació en els guanys c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
Règim econòmic conjugal que atribueix als cònjuges, en el moment de l’extinció del règim, el dret a participar en els guanys obtinguts per l’altre durant el temps en què el règim ha estat vigent.
V. t.: règim econòmic matrimonial c. nom. m., règim de comunitat de béns c. nom. m.
es régimen de participación en las ganancias