Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (30 registres)
veureacció privilegiada (DJC)
 dret mercantil
veureConsuetudines et privilegia hac ordinaciones (DJC)
 documentació jurídica
 història del dret
veureLiber privilegiorum notariorum (DJC)
 documentació jurídica
 història del dret
veureLlibre de privilegis de la ciutat i Regne de València (DJC)
 documentació jurídica
 història del dret
veureprivilegi1 (DJC)
 dret
veureprivilegi2 (DJC)
 dret canònic
veureprivilegi3 (DJC)
 història del dret
veureprivilegi4 (DJC)
 dret canònic
veureprivilegi clerical (DJC)
 dret canònic
veureprivilegi d’advocació1 (DJC)
 història del dret
Cerca privilegi a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acció privilegiada c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Acció que atribueix als titulars privilegis, preferència o avantatges per sobre de les accions ordinàries.
Sin. compl.: acció preferent c. nom. f., acció prioritària c. nom. f.
es acción privilegiada

Consuetudines et privilegia hac ordinaciones [la] n. pr. f. pl.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
història del dret
Costums de Balaguer.
Sin. pref.: Costums de Balaguer n. pr. m. pl.

Liber privilegiorum notariorum [la] n. pr. m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
història del dret
Conjunt de manuscrits on es recollien els principals privilegis concedits als notaris pels monarques de la Corona d’Aragó i pel municipi de Barcelona.

Llibre de privilegis de la ciutat i Regne de València n. pr. m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
història del dret
Recopilació dels privilegis atorgats a la ciutat i al Regne de València.
V. t.: Costums de València n. pr. m. pl., Furs de València n. pr. m. pl.
es Libro de privilegios de la ciudad y reino de Valencia

privilegi1 m.
Diccionari jurídic
dret
Avantatge excepcional concedit a algú, alliberant-lo d’una càrrega, concedint-li una exempció, etc.
Ex.: Acordar un privilegi. Demanar un privilegi. Gaudir d’un privilegi.
es privilegio

privilegi2 m.
Diccionari jurídic
dret canònic
Disposició en virtut de la qual s’atorga a una persona o a una categoria de persones un dret especial o un tracte de favor, diferent del que dona la llei comuna, amb un cert caràcter de permanència.
es privilegio

privilegi3 m.
Diccionari jurídic
història del dret
Disposició d’excepció, concedida pel rei a una població o territori, o a una determinada classe de persones, o a un estament de les Corts.
Ex.: El rei Ferran II d’Aragó va concedir el privilegi fundacional de l’ofici dels velluters i va ratificar les primeres ordenances municipals sobre aquest ofici. Jaume I atorgà a la vila de Puigcerdà el privilegi de tenir escrivania pública i de poder nomenar els notaris.
es privilegio

privilegi4 m.
Diccionari jurídic
dret canònic
Document on consta la concessió a perpetuïtat d’un privilegi.
Ex.: Aquell còdex contenia els privilegis de Palafrugell. En el privigeli no consta el motiu de la concessió.
es privilegio

privilegi clerical c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret canònic
Immunitat personal per la qual tota persona que deliberadament i sense causa eximent causi una ofensa greu i externa a un clergue cau en excomunió reservada al papa.
Ex.: Tot i que l’acusat havia pretextat tenir privilegi clerical, se sabia que vivia com a llec i tenia esposa i fills.
es privilegio clerical

privilegi d’advocació1 c. nom. m.
Diccionari jurídic
història del dret
Dret que tenia el jutge superior de conèixer un plet pendent o iniciat pel seu inferior.
es privilegio de abogar