Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 229 (2.287 registres)
veurea aquest efecte (DJC)
 dret
veurea balquena (DJC)
 dret
veurea condició que (DJC)
 dret
veurea conseqüència de (DJC)
 dret
veurea excepció que (DJC)
 dret
veurea fi que (DJC)
 dret
veurea l’efecte que (DJC)
 dret
veurea l’efecte que pertoca (DJC)
 dret
veurea menys que (DJC)
 dret
veurea mesura que (DJC)
 dret
Cerca que a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a aquest efecte loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
En vista de dur a terme allò que s’ha esmentat anteriorment.
Ex.: Cal presentar el model de sol·licitud habilitat a aquest efecte.
Sin. compl.: amb aquest fi loc. adv., amb aquest objectiu loc. adv., amb aquesta finalitat loc. adv., per a aquest efecte loc. adv.
es a este efecto, a tal efecto, al efecto

a balquena loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
En abundància.
Ex.: El fiscal tenia proves a balquena.
es en abundancia

a condició que loc. conj.
Diccionari jurídic
dret
Amb la reserva que.
Ex.: El lliurament de la documentació es farà a condició que les persones interessades presentin un document d’identitat.
Sin. abs.: amb la condició que loc. conj.
es a condición que, con la condición de que

a conseqüència de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Com a resultat de.
Ex.: A conseqüència de l’incompliment de les obligacions, s’ha iniciat la tramitació d’un procediment de revocació.
Sin. compl.: a causa de loc. prep., arran de2 loc. prep., de resultes de loc. prep., per causa de loc. prep.
es a causa de, a consecuencia de, a raíz de, como consecuencia de, de resultas de, debido a, por causa de, por razón de

a excepció que loc. conj.
Diccionari jurídic
dret
Llevat que.
Ex.: Es poden delegar competències, a excepció que una llei ho prohibeixi expressament.
Sin. pref.: llevat que loc. prep.
es a excepción de que, excepto que

a fi que loc. conj.
Diccionari jurídic
dret
Amb la finalitat que.
Ex.: L’escrit cita les persones que han d’intervenir en el procediment a fi que puguin comparèixer en les actuacions.
Sin. pref.: amb la finalitat que loc. conj.
es a fin de que

a l’efecte que loc. conj.
Diccionari jurídic
dret
Amb la finalitat que.
Ex.: Cal fer una previsió de despeses de cada període a l’efecte que els imports lliurats siguin suficients.
Sin. pref.: amb la finalitat que loc. conj.
es a los efectos de que

a l’efecte que pertoca loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
A l’efecte corresponent.
Ex.: S’acorda la notificació d’aquesta multa als interessats a l’efecte que pertoca.
Sin. pref.: a l’efecte corresponent loc. adv.
es a los efectos pertinentes

a menys que loc. conj.
Diccionari jurídic
dret
Llevat que.
Ex.: Va dir que no donaria cap informació a menys que la policia accedís a fer un tracte.
Sin. pref.: llevat que loc. conj.
es a menos que

a mesura que loc. conj.
Diccionari jurídic
dret
Durant el temps en què s’esdevé que.
Ex.: A mesura que la policia anava trobant proves, la quantitat de sospitosos es reduïa.
es a medida que