Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 271 (2.708 registres)
veurea fortiori ratione (DJC)
 dret romà
veurea gratcient (DJC)
 dret
veurea la ratlla de (DJC)
 dret
veurea prorrata (DJC)
 dret
veureab irato (DJC)
 dret romà
veureabaratir (DJC)
 dret
veureaberratio ictus (DJC)
 dret romà
veureabeuratge (DRAMAD)
 ramaderia
veureabocador clausurat (DCA)
 residus
 urbanisme
veureacantoma fissurat (DEM)
 anatomia patològica
 dermatologia
 histologia
 semiologia
Cerca rat a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a fortiori ratione [la] loc. adv.
Diccionari jurídic
dret romà
A fortiori.
Ex.: A fortiori ratione, no es poden acceptar els arguments de la part contrària pel que acabem de dir.
Sin. pref.: a fortiori loc. adv.

a gratcient loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
D’una manera deliberada.
Ex.: Ho va fer a gratcient, bo i sabent que molestaria l’advocat que el defensava.
es de intento

a la ratlla de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Prop de1 i prop de2.
Ex.: Posar en funcionament aquestes mesures costarà a la ratlla d’un milió d’euros.
Sin. pref.: prop de1 loc. prep., prop de2 loc. prep.
es aproximadamente, del orden de, más o menos

a prorrata loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Distribuint quelcom entre diferents persones proporcionalment a la participació de cadascuna en un afer.
Ex.: La despesa dels advocats s’ha de pagar a prorrata entre tots els socis.
V. t.: pro rata parte loc. adv.
es a prorrata

ab irato [la] loc. adv.
Diccionari jurídic
dret romà
Arravatadament.
Ex.: Un testament fet ab irato.

abaratir v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Abaixar el preu {d’un bé}.
Ex.: La nova regulació del dret de retenció dels béns mobles de poc valor permetrà augmentar l’operativitat de la garantia i abaratir-ne els costos.
es abaratar

aberratio ictus [la] c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret romà
Error que es produeix quan l’acte adreçat contra un determinat objecte de l’acció produeix la seva eficàcia no en contra d’aquell, sinó en un altre.

abeuratge m.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Abeurall.
Sin. pref.: abeurall m.

abocador clausurat m.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
urbanisme
Abocador que s’ha tancat definitivament.
en closed landfill subst.
es vertedero clausurado m.
fr décharge fermée f.

acantoma fissurat m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
dermatologia
histologia
semiologia
Lesió produïda per la pressió de les ulleres sobre el solc retroauricular o el centre i els costats del pont nasal. Es caracteritza per un node petit del color de la pell o amb un envermelliment inflamatori, i amb una petita osca, arruga o fissura central, que pot ésser dolorós. Histològicament hi ha una acantosi considerable, que pot contemplar-se com una hiperplàsia pseudocarcinomatosa.
Sin. compl.: granuloma fissurat