Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (35 registres)
veureacció sindical (DJC)
 dret del treball i de la seguretat social
veureadjunt al síndic de greuges | adjunta al síndic de greuges (DJC)
 dret constitucional
veureadjunt del síndic de greuges | adjunta del síndic de greuges (DJC)
 dret constitucional
veurecrèdit sindicat (DJC)
 dret civil
veuredelegat sindical | delegada sindical (DJC)
 dret del treball i de la seguretat social
veureeleccions sindicals (DJC)
 dret constitucional
 dret del treball i de la seguretat social
veurellibertat sindical (DJC)
 dret constitucional
 dret del treball i de la seguretat social
veureprocurador síndic general (DJC)
 història del dret
veureprocurador síndic personer (DJC)
 història del dret
veuresíndic | síndica1 (DJC)
 dret
Cerca síndic a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acció sindical c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret del treball i de la seguretat social
Estructuració adequada de les circumstàncies, les possibilitats i les iniciatives que s’han de posar en marxa per a assolir uns objectius concrets, aplicant el model sindical i el mètode d’actuació que caracteritza cada organització.
Ex.: Els treballadors de l’empresa van reforçar l’acció sindical davant la perspectiva d’un nou expedient de regulació d’ocupació.
es acción sindical

adjunt al síndic de greuges | adjunta al síndic de greuges c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret constitucional
Persona que ajuda el síndic o síndica de greuges.
Ex.: Els adjunts al síndic de greuges l’assisteixen en el seu treball.
Sin. compl.: adjunt del síndic de greuges | adjunta del síndic de greuges c. nom. m. | c. nom. f.
es adjunto al síndico de agravios | adjunta al síndico de agravios

adjunt del síndic de greuges | adjunta del síndic de greuges c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret constitucional
Adjunt al síndic de greuges | adjunta del síndic de greuges.
Sin. pref.: adjunt al síndic de greuges | adjunta al síndic de greuges c. nom. m. | c. nom. f.
es adjunto del síndico de agravios | adjunta del síndico de agravios

crèdit sindicat c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
Crèdit bancari, usualment a mitjà o a llarg termini, els recursos del qual, a causa del seu fort volum, són aportats per un conjunt de bancs que s’uneixen i formen un sindicat.
es crédito sindicado

delegat sindical | delegada sindical c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret del treball i de la seguretat social
Representant dels treballadors afiliats a un sindicat que presten serveis en una mateixa empresa o centre de treball, escollit segons els estatuts del sindicat, amb funcions d’acció sindical, promoció i defensa dels drets i interessos dels seus representats.
es delegado sindical | delegada sindical

eleccions sindicals c. nom. f. pl.
Diccionari jurídic
dret constitucional
dret del treball i de la seguretat social
Mecanismes pels quals els treballadors escullen llurs representants en les empreses i els centres de treball durant un període de temps determinat a fi que els representin i defensin els interessos llurs.
es elecciones sindicales

llibertat sindical c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret constitucional
dret del treball i de la seguretat social
Dret dels treballadors de fundar, suspendre o dissoldre sindicats per procediments democràtics, d’afiliar-s’hi, d’escollir-ne lliurement els representants i d’exercir l’activitat sindical.
es libertad sindical

procurador síndic general c. nom. m.
Diccionari jurídic
història del dret
Síndic procurador general
Sin. pref.: síndic procurador general c. nom. m.
es procurador síndico general

procurador síndic personer c. nom. m.
Diccionari jurídic
història del dret
Síndic personer.
Sin. pref.: síndic personer c. nom. m.
es síndico personero

síndic | síndica1 m. | f.
Diccionari jurídic
dret
Persona encarregada dels interessos d’una reunió de creditors o d’una corporació, o bé de les almoines aplegades per una comunitat.
es síndico | síndica