Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (32 registres)
veuread colorandam possessionem (DJC)
 dret romà
veurebonorum possessio (DJC)
 dret romà
veurebonorum possessio ventris nomine (DJC)
 dret romà
veuredatiu de possessió (GTG)
veurediari de sessions (DJC)
 documentació jurídica
 dret
veureDiari de Sessions del Parlament de Catalunya (DJC)
 documentació jurídica
 dret públic
veuredonar possessió (DJC)
 dret
veurefurtum possessionis (DJC)
 dret romà
veureinterdictum recuperandae possessionis (DJC)
 dret romà
veureinterdictum retinendae possessionis (DJC)
 dret romà
Cerca sessió a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

ad colorandam possessionem [la] loc. adv.
Diccionari jurídic
dret romà
Per a il·lustrar el títol de propietat sobre un bé i establir-ne els límits.
Ex.: El tribunal valorà el document autenticat presentat pel litigant ad colorandam possessionem, en el qual consta que és propietari d’una casa al terme municipal de Vinçà.

bonorum possessio [la] c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret romà
Possessió dels béns d’una persona difunta atorgats pel pretor o pretora mitjançant un decret.

bonorum possessio ventris nomine [la] c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret romà
Possessió dels béns que es garanteix a la dona embarassada, la criatura no nata de la qual és considerada la successora del pare mort.

datiu de possessió m.
Glossari de termes gramaticals
Adjunt del predicat que es refereix a un posseïdor de l’entitat expressada pel complement directe o el subjecte d’un verb inacusatiu.
Nota: Es representa amb un pronom feble.
Ex.: Li conec totes les manies
Se’
m tanquen els ulls
GEIEC: 13.7.2c
Sin.: datiu possessiu
es dativo de posesión m., dativo posesivo, dativo simpatético

diari de sessions c. nom. m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret
Publicació periòdica on es transcriuen les intervencions orals i el resultat de les votacions d’una sessió parlamentària.
es diario de sesiones

Diari de Sessions del Parlament de Catalunya n. pr. m.
Diccionari jurídic
sigla: DSCP
documentació jurídica
dret públic
Publicació periòdica del Parlament de Catalunya on es transcriuen literalment totes les intervencions, els acords i les incidències que es produeixen en les reunions del Ple del Parlament, de la Diputació Permanent i de les comissions.

donar possessió c. v.
Diccionari jurídic
dret
Posar realment una cosa a disposició d’algú, lliurar-li un instrument com a símbol de la tradició real de la cosa o de la transmissió d’uns drets o coses incorporals.
Ex.: S’ha acordat donar possessió del càrrec d’administrador al Joan Vidal.
es dar posesión

furtum possessionis [la] c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret romà
Sostracció d’un bé a qui el té en usdefruit o als creditors duta a terme pels seus propietaris.

interdictum recuperandae possessionis [la] c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret romà
Interdicte interposat per qui ha estat privat de la possessió d’un bé per la força amb l’objectiu de recuperar-lo.
V. t.: interdictum retinendae possessionis c. nom. m.

interdictum retinendae possessionis [la] c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret romà
Judici possessori de caràcter sumari o sumaríssim que la persona que posseeix un bé interposa a qui se’n vol apropiar.
V. t.: interdictum recuperandae possessionis c. nom. m.