Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 6 (52 registres)
veureaffectio societatis (DJC)
 dret romà
veureanimus contrahendae societatits (DJC)
 dret romà
veurecomanda missa in societate (DJC)
 història del dret
veureconstitució de societat (DJC)
 dret mercantil
veuredissolució de societats (DJC)
 dret mercantil
veureescissió de societats (DJC)
 dret mercantil
veureextinció de societats (DJC)
 dret mercantil
veurefusió de societats (DJC)
 dret mercantil
veuregrup de societats (DJC)
 dret mercantil
veureimpost sobre societats (DJC)
 dret fiscal i tributari
Cerca societat a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

affectio societatis [la] c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret romà
Voluntat comuna de diverses persones d’associar-se.
Sin. compl.: animus contrahendae societatits c. nom. m.

animus contrahendae societatits [la] c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret romà
Affectio societatis.
Sin. pref.: affectio societatis c. nom. f.

comanda missa in societate c. nom. f.
Diccionari jurídic
història del dret
A l’edat mitjana, comanda feta per una companyia.
es pedido missa in societate

constitució de societat c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Conjunt de formalitats i de requisits que són indispensables perquè una societat pugui ser constituïda legalment.
es constitución de sociedad

dissolució de societats c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Modificació d’una societat que comporta l’inici del procés de liquidació i, a vegades, d’una manera simultània, la seva extinció amb l’atribució del patrimoni net resultant als socis, proporcionalment a llur participació en el capital social.
es disolución de sociedades, extinción de sociedades, liquidación de sociedades

escissió de societats c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Procediment jurídic per mitjà del qual una societat divideix el patrimoni en dues parts o més, que es traspassen en bloc a una societat de nova creació o a una societat ja existent que l’absorbeix.
es escisión de sociedades

extinció de societats c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
V.: dissolució de societats c. nom. f.

fusió de societats c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Procediment jurídic en virtut del qual dues societats o més transmeten el patrimoni a una tercera societat, constituïda a aquest efecte, fet que comporta l’extinció d’ambdues, o bé d’una de les societats, que amplia el capital amb l’extinció de l’altra.
es fusión de sociedades

grup de societats c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Conjunt integrat per diverses societats jurídicament independents, però que operen sota una direcció econòmica unitària.
es grupo de sociedades

impost sobre societats c. nom. m.
Diccionari jurídic
sigla: IS
dret fiscal i tributari
Tribut directe, de caràcter personal i, habitualment, de tipus impositiu únic, que recau sobre els beneficis obtinguts per les societats.
V. t.: impost sobre la renda de les persones físiques c. nom. m., impost sobre successions i donacions c. nom. m.
es impuesto sobre sociedades