Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veurecontracte successori (DJC)
 documentació jurídica
 dret civil
veurefidúcia successòria (DJC)
 dret civil
veureindignitat successòria1 (DJC)
 dret civil
veureindignitat successòria2 (DJC)
 dret civil
veurepacte successori1 (DJC)
 dret civil
veurepacte successori2 (DJC)
 documentació jurídica
 dret civil
veureprincipis successoris romans (DJC)
 dret civil
veurerepresentació successòria (DJC)
 dret civil
veuresuccessori | successòria (DJC)
 dret
Cerca successor a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

contracte successori c. nom. m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret civil
Pacte successori1.
Sin. pref.: pacte successori1 c. nom. m.
es pacto sucesorio

fidúcia successòria c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
A les Pitiüses, institució en virtut de la qual cada cònjuge pot nomenar fiduciari l’altre perquè ordeni la successió d’aquell entre els descendents comuns.
V. t.: hereu distribuïdor | hereva distribuïdora c. nom. m. | c. nom. f.
es fiducia sucesoria

indignitat successòria1 c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Causa d’exclusió d’un subjecte d’una determinada successió.
V. t.: desheretament2 m.
es indignidad para suceder

indignitat successòria2 c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Sanció civil impeditiva de poder succeir la persona causant, pel fet d’haver realitzat alguna de les conductes legalment establertes amb aquest fi.
V. t.: desheretament3 m.
es indignidad sucesoria

pacte successori1 c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
Negoci jurídic bilateral que produeix conseqüències respecte de l’herència d’una persona.
Sin. compl.: contracte successori c. nom. m., heretament3 m.
V. t.: capítols matrimonials1 c. nom. m. pl., delació2 f., donació3 f., llegítima2 f.
es pacto sucesorio

pacte successori2 c. nom. m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret civil
Contracte de contingut successori, que pot ser tant d’adquisició com de renúncia a l’herència, i tant d’adquisició d’herència com de llegat.
V. t.: donació universal2 c. nom. f., espòlits m. pl.
es pacto sucesorio

principis successoris romans c. nom. m. pl.
Diccionari jurídic
dret civil
Velles màximes procedents del dret romà que constitueixen els fonaments de la successió mortis causa a Mallorca i Menorca.
V. t.: acreixement3 m., codicil3 m., institució d’hereu2 c. nom. f., quarta falcídia2 c. nom. f.
es principios sucesorios romanos

representació successòria c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Dret de representació.
Sin. pref.: dret de representació c. nom. m.
es derecho de representación

successori | successòria adj.
Diccionari jurídic
dret
Relatiu o pertanyent a la successió.
Ex.: La possible dimissió de la presidenta ha obert el debat successori.
Sin. compl.: successiu | successiva adj.
es sucesivo | sucesivo, sucesorio | sucesoria