Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (37 registres)
veureactio ex testamento (DJC)
 dret romà
veuredisposició testamentària (DJC)
 documentació jurídica
 dret civil
veurefacció de testament (DJC)
 dret
veurefavor testamentii (DJC)
 dret romà
veurefer testament (DJC)
 dret
veureidoneïtat en el testament (DJC)
 dret civil
veureinterpretació del testament (DJC)
 dret civil
veurejudici de testamentaria (DJC)
 dret civil
veurememòria testamentària1 (DJC)
 història del dret
veurememòria testamentària2 (DJC)
 documentació jurídica
 dret
Cerca testament a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

actio ex testamento [la] c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret romà
Acció de la part legatària contra la part que hereta per a fer respectar les clàusules d’un testament.

disposició testamentària c. nom. f.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret civil
Enunciat legal que forma part del testament i que conté directrius que regeixen la successió.
es disposición testamentaria

facció de testament c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret
Capacitat de fer testament.
es facción de testamento

favor testamentii [la] c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret romà
Principi segons el qual es tendeix a declarar vàlid un testament per tal de complir la voluntat dels testadors, encara que hi hagi dubtes tocant a la validesa d’aquest.

fer testament c. v.
Diccionari jurídic
dret
Escriure o dictar el propi testament.
Ex.: Es va morir sense fer testament.
es hacer testamento

idoneïtat en el testament c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Qualitat d’idoni d’un testament.
V. t.: testament1 m.
es idoneidad en el testamento

interpretació del testament c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Indagació, comprovació o precisió del veritable sentit del text, de les disposicions o de les clàusules d’un negoci jurídic testamentari.
V. t.: idoneïtat en el testament c. nom. f., institució d’hereu1 c. nom. f., testament1 m.
es interpretación del testamento

judici de testamentaria c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
Procediment judicial l’objecte del qual és la liquidació i la partició d’una herència entre els successors de la persona causant.
es juicio de testamentaría

memòria testamentària1 c. nom. f.
Diccionari jurídic
història del dret
Disposició de darrera voluntat en relació amb un testament anterior que ordenava disposicions referents a llegats o altres obligacions amb càrrec als hereus o als legataris.
es memoria testamentaria

memòria testamentària2 c. nom. f.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret
En el dret successori, instrucció escrita que el testador o testadora dona als hereus o als marmessors, la qual al·ludeix a un testament anterior.
es memoria testamentaria