23 de juliol de 2024
DICCIONARI DE MATEMÀTIQUES I ESTADÍSTICA
Enciclopèdia Catalana
Cerca per:
Idioma:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
Institut d'Estudis Catalans
Introducció Autors Bibliografia Figures Taules Tipografia Abreviacions Edició en línia Ajuda
Creative Commons License
 
 
Introducció

 
1. Presentació
 
El diccionari de matemàtiques i estadística (DME) és una obra elaborada i editada conjuntament per la Universitat Politècnica de Catalunya i per l’editorial Enciclopèdia Catalana, SA que va sortir a la llum a Barcelona l’abril del 2002 en una primera edició, única fins a la publicació d’aquesta edició en línia. Les coordinadores generals de l’obra van ser les senyores Rosa Mateu i Montserrat Torras, i els coordinadors científics van ser els doctors Claudi Alsina i Joan Jacas, que comptaven amb l’ajut d’un ampli equip d’especialistes (consulteu la pestanya «Autors» per veure’n la llista completa).
 
Com deia la introducció de l’edició en paper, es tractava d’un diccionari concís de matemàtiques i estadística amb complements enciclopèdics, que volia ser útil per a ajudar a escriure i entendre les matemàtiques en català i que incloïa, a més, biografies dels matemàtics més rellevants de la història. Com és ben sabut, els noms dels matemàtics tenen una presència molt gran en la terminologia matemàtica, i les seves biografies poden ajudar a situar històricament molts dels conceptes d’especialitat. L’obra comprèn 3 800 entrades, 208 figures, tres vocabularis inversos (del castellà, l’anglès i el francès al català, respectivalment), i diversos annexos. Aquestes característiques van fer que el DME fos únic en la nostra llengua, com ho és encara ara.
 
Del 2002 ençà, però, el creixement de les tecnologies de la informació i de les comunicacions han fet que obres com aquesta vegin disminuït el seu sentit en la versió impresa i, en canvi, es vegin convidades a tenir versions digitals. Les versions digitals tenen l’avantatge, en primer lloc, de l’accés fàcil i senzill que permet l’ús intensiu d’Internet; en segon lloc, de les possibilitats que ofereix el format digital a l’hora de consultar ràpidament referències encreuades i també d’intercomunicació entre diccionaris o bases de dades diferents, i, en tercer lloc, de la facilitat de fer-hi afegits i esmenes quan calen.
 
L’any 2004, l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) va crear el Portal CiT, d’edició, publicació i difusió en línia de terminologia de ciències i tecnologia. En aquest portal, d’accés gratuït, actualment s’ofereixen seixanta-dues obres i es poden consultar més de 175.000 unitats terminològiques catalanes. Era natural, per tant, que l’IEC oferís als propietaris dels drets de reproducció del DME la possibilitat de fer-ne una edició digital i incorporar-la al portal esmentat, i també, a través seu, poder facilitar l’accés a altres obres electròniques que hi vulguin fer referència. La cessió de drets es va materialitzar amb la signatura d’un acord de data 11 de març de 2019 entre la Universitat Politècnica de Catalunya, que hi participa a través del Servei de Llengües i Terminologia, i Enciclopèdia Catalana, SLU, d’una banda, i l’Institut d’Estudis Catalans, de l’altra. Aquest acord fixà també les condicions de possibles canvis o futures ampliacions o modificacions del contingut del DME.
 
La digitalització i adaptació del DME als requeriments del Portal CiT va ser encarregada per la Gerència de l’IEC al Servei de Correcció Lingüística (SCL) del mateix Institut i ha estat duta a terme per la senyora Mireia Trias, tècnica lingüística del SCL, amb la supervisió del doctor Josep M. Mestres, cap del Servei, i amb la col·laboració de Xavier Torrents, programador del Servei d’Informàtica de l’IEC. L’edició s’ha fet d’acord amb el programa «CiT (Terminologia de Ciències i Tecnologia)» (de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’IEC). El finançament ha anat a càrrec d’un ajut de la Secretaria Científica de l’IEC, i els doctors Salvador Alegret i Joan de Solà-Morales, membres de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’IEC, n’han dut a terme la direcció editorial i la coordinació tècnica i científica general.
 
Joan de Solà-Morales
Març del 2021

2. Característiques de l’edició en línia
 
La informació mínima que té cada terme del diccionari és: entrada, categoria gramatical i definició. D’altra banda, la major part de les entrades tenen equivalents en anglès, castellà i francès. A més, també hi ha termes que tenen sinònims, termes relacionats o figures que els il·lustren.
 
L’edició digital present conté les mateixes entrades i figures que l’edició en paper, amb algunes esmenes. Cal tenir present, també, que s’ha adaptat el text a la nova normativa ortogràfica i gramatical de l’IEC i que, a més, les figures i les taules dels annexos (es poden consultar tant des de les entrades que hi remeten com des de les pestanyes «Figures» i «Taules», respectivament) s’han corregit ortotipogràficament. Quant als vocabularis inversos en castellà, anglès i francès, que formaven part dels annexos de l’obra en paper, s’han eliminat d’aquesta edició digital perquè el motor de cerca permet cercar també els termes en aquests idiomes directament a les fitxes de les entrades.
 
Aquest recull terminològic en línia és una base de dades accessible a través d’una interfície. El sistema de «fullejar» el recull de la manera més semblant a la tradicional és fixar una lletra (per exemple, la a) a la casella «Mot, fragment de mot o sintagma a cercar» i seleccionar l’opció «Que comenci per», amb la qual cosa el giny de cerca desplegarà totes les entrades que comencin per la lletra escollida (en aquest cas, la a).
 

3. Materials de l’edició en paper (2002)
 
Introducció
Criteris metodològics i instruccions d’ús
Arbre de camp
Taules. Comprenen la cronologia d’esdeveniments matemàtics, la taula de classificació de temes matemàtics, la taula de numerals romans, la taula de dites, locucions i refranys amb nombres, la taules d’aproximacions d’alguns nombres irracionals, la taula dels primers cinc mil decimals del nombre pi, la taula d’àrees i perímetres de figures planes, la taules d’àrees i volums de cossos, la taula de dades de poliedres regulars, les taules de dades de prismes i antiprismes regulars, la taula de dades de poliedres semiregulars, la taula de fórmules trigonomètriques, la taula de funcions primitives, la taula de funcions derivades, la taula de nombres aleatoris, la taula de la llei binomial, la taula de la llei normal (densitat), la taula de la llei normal (distribució) i la taula de signes, símbols i abreviatures usuals en matemàtiques.
 

4. Estructura del web
 
El lloc web conté diverses pàgines:

a) Introducció: pàgina d’inici i apartat en el qual es presenta aquesta edició en línia.

b) Autors: apartat en el qual figuren els noms dels autors i el seu paper en l’elaboració de l’obra.

c) Bibliografia: apartat en el qual es pot consultar la bibliografia utilitzada per a l’elaboració de l’obra.

d) Figures: apartat en el qual es poden consultar les làmines que il·lustren alguns dels termes de l’obra.

e) Taules: apartat en el qual es poden consultar les taules que completen l’obra

f) Tipografia: apartat que recull apunts sobre tipografia matemàtica.

g) Abreviacions: apartat que inclou una taula de descodificació de les abreviacions emprades en l’obra.

h) Edició en línia: apartat en el qual s’especifiquen tant les persones que han dissenyat i desenvolupat la interfície com els crèdits i l’avís legal d’aquesta edició digital.

i) Ajuda: apartat en el qual s’expliquen les instruccions per al maneig de la pàgina web de l’edició en línia. Hi podeu trobar una breu explicació dels camps i les opcions de cerca i de com es poden realitzar les consultes. A més, en aquest apartat, hi ha indicada una adreça de correu per a enviar els vostres suggeriments o esmenes (dme@correu.iec.cat).