DICCIONARI PER A FERROVIARIS
Cerca per:
Idioma:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
El Llamp
Introducció Autor abreviacions Edició en línia Ajuda
Creative Commons License
 
Imprimeix
Introducció
 
1 Presentació de l’edició
Aquest web és una interfície de consulta en línia del Diccionari per a ferroviaris, de Lluís Batlle i Gargallo. Aquesta obra és un recull d’uns 2000 termes catalans del món ferroviari i els seus equivalents en castellà i francès. Per a aquesta edició en línia, s’ha fet servir una versió corregida de la primera edició de l’obra en paper.
L’obra, publicada per primera vegada l’any 1986 a l’editorial El Llamp, recull dues classes de paraules. D’una banda, les que no són típiques ni exclusives del ferrocarril, que han estat recollides amb la finalitat d’informar de com s’han de designar correctament certs objectes, activitats o operacions. I, de l’altra, les que són pròpies de l’àmbit i desconegudes per a les persones que no tenen contacte amb l’entorn ferroviari.
Pel que fa als equivalents, cal tenir present que l’obra no es va concebre com un diccionari pròpiament dit, sinó com un vocabulari ideològic. Això explica perquè les categories gramaticals de l’entrada i del seu equivalent no sempre coincideixen. L’autor va optar per aquesta decisió per facilitar la cerca del terme català a partir de l’equivalent i també pel fet que sovint cada llengua obliga a construir les frases d’una manera diferent.
 
2 Característiques de l’edició en línia
El treball de buidatge de l’obra ha estat realitzat pel programa «CiT (Terminologia de ciències i tecnologia)» (de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans).
La informació mínima que té cada terme del diccionari és: entrada, categoria gramatical, definició. D’altra banda, la major part de les entrades tenen equivalents i algunes entrades disposen també de sinònims i termes relacionats.
Aquest recull terminològic en línia és una base de dades accessible a través d’una interfície. El sistema de «fullejar» el recull de la manera més semblant a la tradicional és fixar una lletra, per exemple, a a la casella «Mot, fragment de mot o sintagma a cercar» i seleccionar l’opció «Que comenci per», amb la qual cosa el giny de cerca desplegarà totes les entrades que comencin per la lletra escollida.

3 Materials de l’edició en paper
Advertiments
Annex. Estacions i baixadors

4 Estructura del web
El lloc web conté diverses pàgines:
   a) Introducció: pàgina d’inici i apartat en el qual es presenta aquesta edició en línia.
   b) Autor: apartat en el qual figura una breu nota biogràfica de l’autor.
   c) Abreviacions: apartat que inclou una taula de descodificació de les abreviacions emprades en aquesta obra.
   d) Edició en línia: apartat en el qual s’especifiquen tant les persones que han dissenyat i desenvolupat la interfície com els crèdits i l’avís legal d’aquesta edició digital.
   e) Ajuda: apartat en el qual s’expliquen les instruccions per al maneig de la pàgina web de l’edició en línia. Hi podeu trobar una breu explicació dels camps i les opcions de cerca i de com es poden realitzar les consultes. A més, en aquest apartat, hi ha indicada una adreça de correu per a enviar els vostres suggeriments (dct@iec.cat).