21 de maig de 2024
GLOSSARI DE TERMES GRAMATICALS
Cerca per:
Idioma:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
GEIEC
Introducció Abreviacions Bibliografia Edició en línia Ajuda
Creative Commons License
 
 
Introducció

 
1. Introducció a l’obra
 
El glossari de termes gramaticals conté un conjunt de termes corresponents als camps de la fonètica, la morfologia i la sintaxi que s’utilitzen en les obres gramaticals de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i, especialment, els que apareixen en la Gramàtica essencial de la llengua catalana (GEIEC, 2018). En aquest sentit, s’ha partit del glossari de la GEIEC, que s’ha modificat per a fer-ne una obra autònoma. Aquest caràcter derivat explica que el nou glossari hereti la nomenclatura principal i l’enfocament de l’anterior, incloent-hi tries lèxiques i conceptuals que es vinculen al contingut de la GEIEC. Això implica una primera delimitació de la nomenclatura que s’hi inclou, atès que l’extracció terminològica pren com a punt inicial el text de la GEIEC, versió reduïda i adaptada per a la consulta en línia de la Gramàtica de la llengua catalana (GIEC, 2016). Com el glossari de la GEIEC, obert al públic el gener del 2019, el glossari de termes gramaticals es consulta en línia, però, a diferència d’aquell, no és un element auxiliar de la gramàtica sinó una obra lexicogràfica autònoma.
 
Una vegada publicada la GEIEC, es va decidir fer un pas més enllà en l’organització dels conceptes i la revisió del contingut de què es disposava, ampliant-lo per tal que la nova obra pogués funcionar de manera autònoma i per oferir noves possibilitats de consulta. Per a la realització del nou glossari, s’han revisat la nomenclatura i el contingut de tots els articles del glossari de la GEIEC (que inicialment contenia 568 termes) i, a més, s’han incorporat noves entrades (132 termes), tant de lemes principals com de lemes corresponents a sinònims complementaris, cosa que facilita la cerca quan el terme familiar per a l’usuari és diferent del que s’usa en l’obra. S’han incrementat substancialment els termes de caràcter general, que s’utilitzen en el text de la GEIEC però que no es tracten pròpiament en cap capítol, per la qual cosa quedaven fora dels criteris de selecció terminològica d’aquella obra. A més, s’ha ampliat la microestructura dels articles: s’hi han afegit camps corresponents a sinònims, termes relacionats conceptualment, termes amb què l’entrada manté relacions de complementarietat o contrast (antònims) i la traducció al castellà. També s’han incrementat les informacions addicionals amb forma de nota que segueix la definició. Per a més informació sobre l’estructura de les entrades d’aquesta obra, podeu consultar la presentació completa.
 
Aquestes tasques han donat lloc al glossari de termes gramaticals com a diccionari independent que forma part del portal CiT de l’IEC. Cal tenir en compte que, tot i que s’ha fet una ampliació important de la nomenclatura respecte al glossari de la GEIEC, el glossari de termes gramaticals no té caràcter autocontingut, és a dir, no tots els termes utilitzats en les definicions tenen, al seu torn, una entrada. Aquest és un efecte del caràcter subsidiari de tots dos glossaris respecte de la GEIEC, obra en què es defineixen els termes que articulen el contingut de la gramàtica, i no tots els termes gramaticals utilitzats en el text. Per a una descripció detallada de com fer-hi una cerca, podeu consultar la guia d’utilització de les opcions de cerca d’aquesta obra.
 

2. Característiques de l’edició en línia
 
L’elaboració del glossari de termes gramaticals ha anat a càrrec de l’equip del projecte de la Gramàtica essencial de la llengua catalana, format per Maria Josep Cuenca (directora del projecte i membre de la Secció Filològica) i per Judit Feliu i Cristina Guirado (tècniques lingüistes de l’IEC), i ha comptat amb la participació de Mireia Trias (tècnica del Servei de Correcció Lingüística) i de Xavier Torrents (programador del Servei d’Informàtica). L’edició digital s’ha fet d’acord amb el programa «CiT (Terminologia de ciències i tecnologia)» (de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans).
 
La informació fonamental que té cada article principal del diccionari és: entrada, categoria gramatical, definició, exemples i equivalent en espanyol. La major part dels articles inclouen també remissions que porten l’usuari a l’apartat de la GEIEC en què es tracta i molt sovint hi apareixen sinònims, termes complementaris (marcats com a Ant., antònims) o termes relacionats. Algunes definicions es completen amb notes explicatives. En el cas dels articles corresponents a una denominació secundària, l’entrada va seguida de la marca de categoria gramatical i el cos de l’article està format per la remissió al terme principal i l’equivalent en espanyol.
 

3. Estructura del web
 
El lloc web conté diverses pàgines:

a) Introducció: pàgina d’inici i apartat en el qual es presenta aquesta edició en línia.

b) Abreviacions: apartat que inclou una taula de descodificació de les abreviacions emprades en l’obra.

c) Bibliografia: apartat en el qual es pot consultar la bibliografia utilitzada per a l’elaboració de l’obra.

d) Edició en línia: apartat en el qual s’especifiquen tant les persones que han participat en l’elaboració de l’obra com els crèdits i l’avís legal d’aquesta edició digital.

e) Ajuda: apartat en el qual s’expliquen les instruccions per al maneig de la pàgina web de l’edició en línia. Hi podeu trobar una breu explicació dels camps i les opcions de cerca i de com es poden realitzar les consultes. A més, en aquest apartat, hi ha indicada una adreça de correu per a enviar els vostres suggeriments (oficines.gramatica@iec.cat).