17 de setembre de 2021
GLOSSARI DE TERMES GRAMATICALS
Cerca per:
Idioma:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
GEIEC
Introducció Abreviacions Bibliografia Edició en línia Ajuda
Creative Commons License
 
 
Edició en línia
EQUIP EDITORIAL
 
Direcció
MARIA JOSEP CUENCA ORDINYANA
Secció Filològica
Institut d’Estudis Catalans (IEC)
 
 
Elaboració
JUDIT FELIU I CORTÈS
CRISTINA GUIRADO GIL
Oficina de Gramàtica (Secció Filològica de l’IEC)
 
 
Col·laboració
MIREIA TRIAS I FREIXA
Servei de Correcció Lingüística (IEC)
 
 
Desenvolupament informàtic
XAVIER TORRENTS I CASAS
Servei d’Informàtica (IEC)
 
 
CRÈDITS
 
DOI: 10.2436.10.2500.06.1
 
L’elaboració del glossari de termes gramaticals s’ha fet en el marc del programa «CiT (Terminologia de ciències i tecnologia)», de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’IEC.
 
© d’aquesta edició en línia: Institut d’Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona
 
Data de l’edició: juliol del 2020
 
Aquesta obra està sotmesa a les condicions de la llicència pública Creative Commons. Per tant, es pot reproduir, distribuir i comunicar públicament, sempre que no hi hagi un afany de lucre i que s’hi facin constar els autors. Aquesta autorització és sens prejudici dels drets derivats dels usos legítims o altres limitacions reconegudes per la llei. Es pot trobar una còpia completa dels termes de la llicència a l’adreça http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca.
 
Les condicions damunt dites es refereixen, sobretot, als aspectes següents: a) RECONEIXEMENT EXPLÍCIT. Cal fer constar aquesta obra de la manera especificada per l’IEC. b) NO COMERCIALITZACIÓ. Aquesta obra no es pot utilitzar, en cap cas, amb finalitats comercials. c) TERMES DE LA LLICÈNCIA. S’han d’especificar ben clarament els termes de la llicència d’ús concedida. d) ALTRES PERMISOS. Els titulars dels drets d’explotació poden concedir permisos que depassin els termes d’aquesta llicència.