Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veureanestèsia general (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
 farmacologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

anestèsia general f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
farmacologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Pèrdua temporal i reversible de l’activitat funcional del sistema nerviós central, aconseguida mitjançant l’administració d’un agent anestèsic per via inhalatòria o intravenosa. Els anestèsics emprats actualment per via inhalatòria són un gas d’estructura química simple, l’òxid nitrós, i els vapors de quatre líquids volàtils (halotà, enflurà, isoflurà i desflurà). Altres anestèsics generals, actualment desuets, són el cloroform, l’èter etílic, el clorur d’etil i el ciclopropà. Els anestèsics intravenosos són utilitzats especialment per a produir la inducció anestèsica per mitjà de l’administració intermitent o de la infusió contínua. L’aplicació de l’anestèsia inhalatòria s’efectua mitjançant un sistema d’anestèsia que consta d’un aparell anestèsic i un circuit de respiració anestèsica, la qual cosa permet el subministrament de concentracions conegudes dels anestèsics inhalats i d’oxigen, així com l’eliminació del diòxid de carboni expel·lit. Un aparell anestèsic consta bàsicament d’una font de gasos comprimits, de fluxòmetres que assegurin el subministrament d’un flux i una concentració coneguda d’aquests gasos dins d’un sistema de respiració anestèsica, i de mitjans de vaporització i subministrament de concentracions conegudes dels anestèsics líquids. El circuit de respiració anestèsica és un sistema tubular que administra els anestèsics inhalatoris i l’oxigen des de l’aparell d’anestèsia al pacient, i pot classificar-se en obert, semiobert, semitancat i tancat, d’acord amb la presència o l’absència d’una bossa de dipòsit de gas en el circuit, del reintegrament respiratori dels gasos exhalats, dels mitjans per a neutralitzar químicament el diòxid de carboni expirat i de vàlvules unidireccionals. Els circuits de respiració anestèsica més emprats són el sistema de Mapleson F, el circuit de Bain i el sistema circular. L’eliminació del diòxid de carboni expel·lit pel pacient pot efectuar-se mitjançant l’expulsió de tots els gasos exhalats a l’atmosfera, per exemple en un circuit de respiració anestèsica obert o semiobert, però habitualment es permet el reintegrament respiratori parcial (sistema semitancat) o total (sistema tancat) dels gasos expirats amb la neutralització química del diòxid de carboni, en fer-lo passar per un recipient que conté calç sodada (hidròxid de calci i petites quantitats d’hidròxid de bari i hidròxid de calci). La intubació traqueal és un procediment molt segur emprat habitualment en persones que se sotmeten a una anestèsia general. La cànula traqueal pot acoblar-se al circuit de respiració anestèsica i convertir-lo, per tant, en l’extensió tubular de les vies respiratòries superiors. Durant l’anestèsia general també són utilitzats relaxants musculars o blocadors neuromusculars per via intravenosa. En el monitoratge del pacient anestesiat l’anestesista ha d’usar diversos dispositius: oscil·lometria automatitzada de la pressió arterial, estetoscopi precordial o esofàgic, observació oscil·loscòpia contínua de l’electrocardiograma, oximetria del pols (saturació d’oxigen de l’hemoglobina arterial perifèrica i freqüència cardíaca), sensors transcutanis d’oxigen, capnografia (mesurament continu de les concentracions de diòxid de carboni inhalades i expirades), anàlisis de gasos múltiples (absorció infraroja, espectometria de massa, espectroscòpia Raman), ventímetre (mesurament del volum i de la freqüència de la ventilació pulmonar), manòmetre (mesurament de la pressió de la via respiratòria), analitzador d’oxigen, etc.