Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veureagricultura ecològica (DMCSC)
 ciència del sòl
 gestió i ús sostenible del sòl
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

agricultura ecològica c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Sistema de producció que es promou com una renovació cultural. Es tracta d’un sistema agrari que té per objectiu l’obtenció d’aliments sans i de màxima qualitat, respectant el medi ambient. Per això, prescindeix d’utilitzar productes químics de síntesi, implementa mesures de conservació del sòl i de l’aigua, i no accepta l’ús d’organismes genèticament modificats.
La fertilitat i l’activitat biològica del sòl es mantenen o es milloren per mitjà del cultiu de lleguminoses (fixació de N atmosfèric), dels adobats en verd, de la utilització de plantes d’arrelament profund, de l’aportació de fems d’explotacions ramaderes ecològiques i de la rotació de cultius. Amb això es disposa de N, s’aporta matèria orgànica al sòl (amb la qual cosa millora l’estructura del sòl i s’alliberen nutrients en la mineralització) i disminueixen les pèrdues de fertilitat del sòl en disminuir el risc d’erosió hídrica. La protecció contra plagues i malalties es fa per mitjans naturals, sense ús de plaguicides. Calen dades d’anàlisi de fertilitat de sòls per evitar que disminueixin les produccions.
El període mínim perquè una finca pugui passar d’agricultura convencional a agricultura ecològica és de dos anys per a cultius anuals i de tres per a perennes.
Donat l’auge adquirit per l’agricultura ecològica a la Unió Europea, s’han desenvolupat un conjunt de normes legals que la regulen. A Espanya s’estableixen en el Reial decret 1852/1993, de 22 d’octubre, sobre producció agrícola ecològica i la seva indicació en els productes agraris i alimentaris. En l’Ordre ministerial de 4 d’octubre de 1989 es van aprovar el reglament de la denominació genèrica agricultura ecològica i el Consell Regulador d’Agricultura Ecològica (CRAE).
Sin. compl.: agricultura biològica c. nom. f., agricultura orgànica c. nom. f.
V. t.: agricultura alternativa c. nom. f.