Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veureagricultura itinerant (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

agricultura itinerant c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Model d’agricultura l’estratègia del qual es basa a tallar i cremar la vegetació natural i a escampar-ne les cendres, de manera que una comunitat d’agricultors desforesta una àrea d’un ecosistema forestal per implantar-hi camps de conreu durant un nombre curt d’anys, després dels quals s’abandona l’àrea, que queda en guaret, i la comunitat es desplaça a un altre emplaçament.
És una forma d’agricultura tradicional de subsistència. A Espanya s’ha utilitzat a Galícia, tot i que és una pràctica habitual per a les comunitats indígenes en medis tropicals humits, on els sòls generalment són àcids i pobres en nutrients, ja que la seva fertilitat depèn essencialment dels nutrients que allibera la mineralització de la matèria orgànica. La crema de les restes que resulten de la tallada dels arbres permet aprofitar els nutrients que contenen les cendres i disminuir l’acidesa del sòl. D’aquesta manera, durant uns anys es poden obtenir collites més profitoses que els productes del bosc original. L’activitat agrícola es combina amb la caça, la pesca i la recol·lecció al bosc circumdant.
Durant el període de guaret, es reinstal·la el bosc entre uns set i onze anys. En aquest cas, l’agrosistema pot resultar sostenible, però si, a causa de la pressió demogràfica, s’escurça el cicle i es torna a un mateix emplaçament, la recuperació del bosc no es pot completar. Això condiciona la fertilitat que s’obtindrà del nou artigatge, amb la qual cosa el risc de degradació per manca de nutrients i per erosió seran grans.
Sin.: sistema d’agricultura itinerant c. nom. m.
Sin. compl.: agricultura d’artigatge c. nom. f.
V. t.: desenvolupament sostenible c. nom. m., artigatge m.
en shifting cultivation
es agricultura itinerante
fr culture itinérante
gl agricultura itinerante
pt agricultura itinerante