Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veurecartografia de sòls (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

cartografia de sòls c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Procés i producte de l’anàlisi d’una coberta edàfica per determinar les diferents classes de sòls, establir el model d’organització i distribució espacial dels sòls, definir les unitats cartogràfiques i plasmar-les en un mapa.
Una cartografia de sòls pot tenir dues finalitats: 1) un propòsit general, que és el més comú en els mapes de sòls publicats (mapes multipropòsits), els quals amplien el coneixement científic del sòl com a entitat natural i el seu model de distribució, i que poden ser interpretats i utilitzats amb diferents finalitats (mapa de sòls bàsic), i 2) un propòsit específic, que consisteix en mapes elaborats a la demanda d’usuaris concrets, que són els que indiquen els seus objectius específics per poder fer interpretacions i prediccions a partir d’un mapa sobre les propietats i el comportament de les unitats cartogràfiques d’una zona. El mapa temàtic elaborat pot haver estat realitzat mitjançant un aixecament específic amb treball de camp o bé pot haver derivat del mapa de sòls bàsic de la zona, en el cas d’existir a l’escala adequada, sense que calgui haver de realitzar noves prospeccions de camp. Aquests mapes de sòls aplicats són els que interessen als planificadors, als enginyers, als constructors i als especialistes en activitats d’oci, maneig del medi natural i gestió de residus, així com a la comunitat agrícola.
Les principals operacions que cal realitzar en l’aixecament d’un mapa de sòls bàsic són les següents: 1) reconeixement de la zona per cartografiar; 2) fotointerpretació i anàlisi digital del terreny, per a dividir la coberta edàfica en unitats components (unitats del territori) i situar els llocs d’observació, d’acord amb el sistema de prospecció adoptat; 3) prospecció de sòls de camp (descripció d’escandalls i sondejos, i mostreig), georeferenciant la informació; 4) anàlisis de laboratori; 5) classificació provisional dels sòls d’acord amb un sistema convencional; 6) inferència de les relacions entre els tipus de sòls i els factors o el medi per a l’establiment d’un model de distribució espacial dels sòls; 7) definició de les classes d’unitats cartogràfiques que es faran servir; 8) traçat dels límits de les delineacions de les unitats cartogràfiques; 9) representació en un mapa les delineacions finals; 10) transferència de la informació a una base de dades georeferenciades, i 11) establiment de la llegenda definitiva del mapa i redacció de la memòria.
A la pràctica, la majoria d’estudis de sòls també inclouen una síntesi sobre la geologia, les geoformes, el clima, la vegetació i els usos del sòl, entre d’altres aspectes.
Atenent a la classe i a la intensitat de les observacions de camp, els mapes de sòls es classifiquen en mapes generalitzats, mapes detallats i mapes de síntesi, entre d’altres.
Sin. compl.: aixecament d’un mapa de sòls c. nom. m.
V. t.: anàlisi digital del terreny c. nom. f., delineació f., densitat d’observacions c. nom. f., escala d’un mapa c. nom. f., fotointerpretació f., mapa de sòls de síntesi c. nom. m., mapa de sòls c. nom. m., mapa de sòls detallat c. nom. m., nivell d’intensitat de les observacions de sòls c. nom. m., ordre d’aixecament de sòls c. nom. m., prospecció de sòls de reconeixement c. nom. f., prospecció de sòls c. nom. f., prospecció de sòls en xarxa c. nom. f., prospecció de sòls en transsectes c. nom. f., prospecció de sòls lliure c. nom. f., classe de sòl c. nom. f., aixecament m., unitat cartogràfica c. nom. f.
en soil mapping
es cartografía de suelos
fr cartographie des sols, levé pédologique, cartographie pédologique
gl cartografía de solos