Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veurecartografia morfoedàfica1 (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

cartografia morfoedàfica1 c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Tècnica de cartografia de sòls que es basa en l’establiment d’unitats morfoedàfiques, l’existència real de les quals es deu al fet que les geoformes i les classes de sòls han tingut desenvolupaments paral·lels. En aquest cas, una unitat geomorfològica i una unitat edàfica tenen les mateixes coordenades temporals i espacials i els seus límits tendeixen a coincidir, excepte en aquells emplaçaments on sigui més rellevant el paper de qualsevol de la resta de factors de formació, fet que pot fer aparèixer anomalies en la relació geoforma-sòl, que hauran de ser estudiades amb més detall per aclarir-ne les característiques i les causes.
Aquesta metodologia va ser introduïda a partir dels anys setanta del segle xx pels edafòlegs francesos de l’IRAT (Institut de Recherches Agronomiques Tropicals et des Cultures Vivrières), per cartografiar a nivell de reconeixement (escales d’1:100.000 a 1:250.000) grans superfícies a l’Àfrica tropical, de les quals es posseïa molt poca informació.
Atès que la geomorfologia proporciona un esquema explicatiu de l’edafopaisatge, se’n pot inferir la distribució dels sòls i establir les delineacions de cada unitat cartogràfica. Es treballa per deducció i, a partir de les geoformes, s’infereix la distribució dels sòls en zones representatives, la qual cosa es verifica mitjançant treball de camp, en el qual es descriuen els sòls de referència. En una primera etapa, el fet de poder disposar de fotografies aèries per a la fotointerpretació va impulsar la utilització d’aquesta metodologia, a la qual s’han afegit posteriorment les imatges de satèl·lit, l’anàlisi digital del terreny i els sistemes d’informació geogràfica.
Els avantatges de la cartografia morfoedàfica resideixen en els aspectes següents: 1) permet disposar d’una idea de síntesi de l’organització espacial dels sòls en l’edafopaisatge; 2) permet disminuir el temps de treball de camp, que és molt onerós (juntament amb les anàlisis de laboratori); 3) no s’ha d’ajustar a una densitat d’observacions determinada per l’escala de publicació del mapa, sinó que es realitzen observacions en les unitats morfoedàfiques identificades com a zones representatives; 4) els límits de les unitats cartogràfiques es defineixen independentment de l’aplicació d’una classificació de sòls determinada, i 4) la precisió del mapa resulta suficient per a un cert nombre d’aplicacions, com poden ser els projectes de desenvolupament agrícola regional o els inventaris territorials a nivell de país, entre d’altres.
V. t.: mapa de sòls de reconeixement c. nom. m., mapa morfoedàfic c. nom. m., unitat morfoedàfica c. nom. f., unitat cartogràfica c. nom. f., edafogènesi2 f.
en morpho-pedological map
es cartografía morfoedáfica
fr cartographie morphopédologique
gl cartografía morfoedáfica