Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
M√ļsculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
L√®xic de did√†ctica de la llengua i de les habilitats ling√ľ√≠stiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
L√®xic multiling√ľe de la construcci√≥ (catal√†-castell√†-franc√®s-angl√®s-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veurequeluviació (DMCSC)
 origen del s√≤l i organitzacions ed√†fiques
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

queluviació f.
Diccionari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Procés de mobilització selectiva i translocació d’elements al sòl en forma de quelats, en condicions d’acidesa. Aquest procés edafogènic s’inicia amb la hidròlisi dels minerals d’argila a la part superior del sòl, procés en el qual intervé la matèria orgànica degut als seus efectes acidificants i complexants (acidocomplexolisi). L’alumini i ferro que s’alliberen a la meteorització s’uneixen a les molècules orgàniques complexants (àcids carboxílics i àcids fenòlics, fonamentalment), per formar complexos organometàl·lics solubles o pseudosolubles (quelats), cosa que afavoreix la seva mobilització i translocació des dels horitzons eluvials als horitzons d’acumulació (il·luvials), dins el mateix sòl (quiluviació). La precipitació es produeix a la profunditat a la qual el lligant orgànic dels complexos es degrada, ja sia per acció microbiana, o bé en augmentar la relació metall/anió orgànic complexant, durant el procés de translocació. En assolir la relació un valor crític, el complex es fa insoluble i es produeix la precipitació. Altres factors que poden afavorir la precipitació són l’adsorció sobre òxids de Fe i Al anteriorment dipositats, variacions de pH, oxidació de ferro complexat, que passa de ferrós a fèrric, o la polimerització dels compostos orgànics durant la translocació. La magnitud del procés depèn de les característiques del material originari (normalment sorrenc), pobre en ferro i alumini lliures, ja que en cas contrari l’excés de Fe provoca que els complexos organometàl·lics formats a la part superior el sòl precipitin in situ; de la naturalesa de la matèria orgànica; i de la quantitat d’aigua que percola.
Té lloc en sòls permeables, àcids i amb una meteorització química poc intensa; de zones boreals, encara que també es pot produir en substrats sorrencs en mitjans temperat-humits i tropicals-humits.
V. t.: endopèdon espòdic c. nom. m., meteorització per hidròlisi c. nom. f., podzolització f., teoria de l’al·lòfana c. nom. f., teoria dels àcids de baix pes molecular c. nom. f., teoria del fulvat c. nom. f.
en cheluviation
es queluviación
fr chéluviation, chilluviation