Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veureSolonchak (DMCSC)
 classificaciĂł, taxonomia i correlaciĂł de sòls
 origen del sòl i organitzacions edĂ fiques
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Solonchak m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Concepte i morfologia. Grup de sòls afectats per salinitat que tenen un horitzĂł sĂ lic el lĂ­mit superior del qual es troba dins dels primers 50 cm i que no tenen un horitzĂł tiònic en aquest gruix de sòl; ni estan permanentment submergits en aigua, ni es localitzen sota de la lĂ­nia afectada per l’aigua de les marees (que els diferencia del Salic Gleysol); ni tenen un horitzĂł nĂ tric (que diferencia el Sodic Solonchak del Solonetz) (WRB 2016). Les principals caracterĂ­stiques sĂłn: tenir elevades concentracions de sals mĂ©s solubles que el guix en alguna època de l’any a la part superior del sòl; una conductivitat elèctrica de l’extracte de pasta saturada alta; la salinitat mantĂ© l’estructura del sòl. Poden presentar altres caracterĂ­stiques que s’expressen en un segon nivell de classificaciĂł per mitjĂ  de qualificadors (Petrosalic, Gleyic, Estagnic, Mollic, Sodic, Gypsic, Fluvic, entre d’altres), sense arribar a complir els requeriments d’altres GSR.

Gènesi. Els solontxacs són sòls de regions àrides i semiàrides, i d’àrees costaneres en què el sòl no estigui permanentment submergit sota l’aigua. El règim d’humitat del sòl és no percolant o ascensional. Les sals poden procedir de centres de redistribució de la salinitat (p. e., roques sedimentàries, com ara lutites, que continguin sals); d’aerosols salins, en àrees costaneres; o de pols salina transportada pel vent. Les sals poden ser redistribuïdes en el paisatge pel vent que les diposita en la superfície del sòl o dissoltes per l’aigua d’escolament o d’una capa freàtica. Les sals sovint s’acumulen en zones baixes i depressions. Allà on hi hagi una capa freàtica salina, quan l’evapotranspiració excedeix molt la precipitació, hi té lloc un moviment capil·lar ascendent d’aigua des de la capa freàtica i es produeix una translocació de sals en dissolució cap a la part superior del sòl, on precipiten quan s’evapora l’aigua i formen eflorescències salines de color blanc a la superfície del sòl. Les sals també poden tenir el seu origen en regs continuats al llarg dels anys amb aigües que tinguin un elevat contingut de sals dissoltes i es gestioni el reg malament (manca d’un sistema de drenatge), sense que s’hagi arribat a formar un horitzó irràgric (que els diferencia dels Irragric Anthrosol (Salic)).

Ús i maneig. Aquests sòls formen ecosistemes de gran interès, amb una vegetació halòfila especialitzada (Sarcocornia, Salicornia, Limonium, Frankenia, entre d’altres). Per a un ús agrícola s’han d’utilitzar plantes tolerants a la salinitat, o bé instal·lar un sistema de drenatge que permeti eliminar les sals en excés amb reg i rentat; s’ha de tenir en compte que l’eliminació de les sals pot provocar la degradació de l’estructura del sòl i induir un procés de sodificació.

ClassificaciĂł. Constitueixen un grup de sòls de referència (WRB 2014). Amb vista a la classificaciĂł, s’ha de seguir la clau de WRB. Els principals requeriments taxonòmics sĂłn que tingui un horitzĂł sĂ lic el lĂ­mit superior del qual es troba dins dels primers 50 cm; i, a mĂ©s de complir amb altres requisits de classificaciĂł, no han de tenir altres horitzons de diagnòstic o propietats de diagnòstic que permetin classificar prioritĂ riament altres GSR. Se’ls poden afegir altres caracterĂ­stiques que s’expressen en un segon nivell de classificaciĂł per mitjĂ  de qualificadors.
A ST (2014) s’inclou en l’ordre Aridisol (subordre Salid) i en subgrups Salidic d’altres ordres (p. e., Calciustoll salĂ­dic). A la classificaciĂł del Laboratori de Salinitat dels Estats Units (USSL 1954), alguns d’aquests sòls formaven la classe dels sòls amb una conductivitat elèctrica de l’extracte de pasta saturada superior a 4 dS m−1 a 25 °C i un percentatge de sodi intercanviable inferior al 15 %.
V. t.: conductivitat elèctrica c. nom. f., endopèdon sàlic c. nom. m., assaig de clorurs c. nom. m., assaig de sulfats c. nom. m., horitzó nàtric c. nom. m., horitzó sàlic c. nom. m., extracte de pasta saturada c. nom. m., salinitat f.
en Solonchak
es Solonchak
fr Solonchak