Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (1 registres)
veuresubstitució isomòrfica (DMCSC)
 components minerals del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Cerca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

substitució isomòrfica c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Procés pel qual en el moment de formar-se un mineral, en la seva estructura cristal·lina teòrica, el lloc d’un àtom característic d’ella és ocupat per un altre àtom de mida semblant, que es troba en una alta concentració en el medi de cristal·lització. La diferència de mida entre els dos àtoms pot arribar a ser d’un 10-15 % com a màxim, de manera que la substitució no implica un canvi en l’estructura del cristall, que es manté a qualsevol temperatura i només es veurà afectada per processos de meteorització. L’estat d’oxidació de tots dos àtoms és igual o menor, en aquest cas la substitució genera un dèficit de càrrega permanent que ha de ser compensat perquè es compleixi el principi d’electroneutralitat en el mineral, que es pot aconseguir:
1) amb l’entrada d’un a més àtoms a l’estructura cristal·lina del mineral amb una unió permanent; per exemple, el dèficit de càrrega generat per la substitució de Si4+ per Al3+, en un tetraedre, pot ser compensat per l’entrada a la xarxa cristal·lina de Na+ i de Ca2+, en diferents quantitats, cosa que dona lloc a la sèrie de les plagiòclasis, en un extrem de la qual hi ha l’albita (NaAlSi3O8) i, en l’altre extrem, l’anortita (CaAl2Si2O8), amb una sèrie de minerals intermedis, cosa que constitueix una sèrie contínua.
2) amb l’adsorció d’ions de signe contrari a la superfície del mineral, en una unió dinàmica; el mineral ha adquirit capacitat d’intercanvi catiònic, com és el cas dels minerals d’argila.
V. t.: capacitat d’intercanvi catiònic c. nom. f.
en isomorphic substitution
es sustitución isomórfica
fr substitution isomorphique