Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (10 registres)
veureacolliment (VOCFOR)
 conservació i lleure en el medi forestal. instal·lacions. espais protegits
veureacolliment1 (DJC)
 dret
veureacolliment2 (DJC)
 dret civil
veureacolliment de persones grans (DJC)
 dret civil
veureacolliment en centre (DJC)
 dret civil
veureacolliment en una quarta part dels milloraments (DJC)
 dret civil
veureacolliment familiar (DJC)
 dret civil
veureacolliment preadoptiu (DJC)
 dret civil
veureacolliment simple en família (DJC)
 dret civil
veureacolliment simple institucional (DJC)
 dret civil
Cerca acolliment a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acolliment m.
Vocabulari forestal
conservació i lleure en el medi forestal. instal·lacions. espais protegits
es acogida f.
fr accueil m.

acolliment1 m.
Diccionari jurídic
dret
Acte de convivència pel qual una persona és acollida a casa d’altri a canvi del seu treball.
es acogimiento, acogida

acolliment2 m.
Diccionari jurídic
dret civil
Mesura legal de protecció de menors desemparats que consisteix a posar-los sota la guarda d’una família, una persona o una institució que els aporti l’atenció i l’educació necessàries per al desenvolupament integral de llur personalitat.
Sin. compl.: acollida f.
es acogida, acogimiento

acolliment de persones grans c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
Acolliment d’una parella casada o unida de manera estable, o una família monoparental, per raó de l’edat o bé d’una discapacitat, per part d’una persona o a una parella casada o unida de manera estable, que ha de ser més jove si l’acolliment és per raó de l’edat, que l’accepta en condicions semblants a les relacions de parentiu i a canvi d’una contraprestació consistent en la cessió de béns mobles o immobles, o en diners.
es acogimiento de personas mayores

acolliment en centre c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
Mesura de protecció dels menors desemparats que consisteix a confiar-los provisionalment a una institució perquè aquesta en tingui cura temporalment.
Sin. compl.: acolliment simple institucional c. nom. m.
V. t.: acolliment preadoptiu c. nom. m.
es acogida en centro

acolliment en una quarta part dels milloraments c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
A les Pitiüses, règim econòmic matrimonial tradicional, pactat en espòlits, en què l’esposa tenia dret, a l’extinció del règim, a una quarta part dels béns adquirits per l’espòs durant el matrimoni.
V. t.: espòlits m. pl.
es acogida en una cuarta parte de las mejoras, acogimiento en una cuarta parte de las mejoras

acolliment familiar c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
Mesura de protecció dels menors desemparats que consisteix a confiar-los temporalment a un àmbit familiar idoni.
Sin. compl.: acolliment simple en família c. nom. m.
V. t.: acolliment en centre c. nom. m., acolliment preadoptiu c. nom. m.
es acogida familiar

acolliment preadoptiu c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
Mesura de protecció dels menors desemparats que consisteix en la convivència del menor amb una persona o una família acollidora, com a fase prèvia a l’adopció.
V. t.: acolliment2 m., acolliment en centre c. nom. m., acolliment familiar c. nom. m.
es acogida preadoptiva

acolliment simple en família c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
Acolliment familiar.
Sin. pref.: acolliment familiar c. nom. m.
es acogida simple en familia

acolliment simple institucional c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
Acolliment en centre.
Sin. pref.: acolliment en centre c. nom. m.
es acogida simple en centros de atención a menores