19 de juny de 2024
VOCABULARI FORESTAL
Cerca per:
Idioma:
Àrea temàtica:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
Amb la col⋅laboració de
Introducció Autor Arbre de camp Fonts bibliogràfiques Figures i taules Abreviacions Edició en línia Ajuda
Fundació Torrens Ibern
Creative Commons License
 
Imprimeix
Introducció
 
1. Presentació de l’edició
 
Aquest web és una interfície de consulta en línia de la segona edició del Vocabulari forestal, d’Eduard Parés i Español. Aquesta obra conté més de vuit mil termes, que inclouen des dels estrictament silvícoles fins als que afecten la lluita contra l’erosió, els incendis forestals, la caça, la pesca continental, el lleure i la propietat forestal. Aquest vocabulari va ser guardonat amb el VII Premi Joaquim Torrens i Ibern, l’any 1985, de l’Institut d’Estudis Catalans.
 
2. Aspectes metodològics de l’edició en línia
 
El treball de buidatge de la terminologia del Vocabulari forestal ha estat realitzat pel programa «CiT (Terminologia de ciències i tecnologia)» de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans.

La informació mínima que conté cada terme del vocabulari és la següent: entrada, categoria gramatical i grau de normalització. D’altra banda, hi ha termes que inclouen informació addicional, com ara:
  -> Equivalències en castellà, francès i/o anglès. En alguns casos hi ha l’equivalència en alemany i italià.
  -> Sinònims.
  -> Il·lustracions mitjançant la referència a una làmina.
  -> Informació lingüística: plurals dubtosos, formes femenines dels adjectius i dels substantius.
  -> Definició, només d’alguns dels termes per a precisar-ne el significat. Aquest buidatge, a més, ha anat acompanyat d’un enriquiment del vocabulari en els aspectes següents:
  -> Creació d’entrades, com ara fulla acicular, fulla caduca, fulla composta, fulla cotiledonar, fulla imparipinnada, fulla ordinària, fulla palmada, fulla paripinnada, fulla perenne, fulla persistent i fulla simple, ja que fulla és el terme genèric o hiperònim i tots els termes següents són els termes específics o hipònims, ja que tots són tipus concrets de fulla.
  -> En molts casos, un terme apareix en diverses àrees temàtiques. Quan tenen el mateix significat, els hem ajuntat en una mateixa entrada. Ara bé, quan un terme apareix en més d’una àrea d’especialitat o té diferents significats o informació addicional, hem creat dues entrades amb diferent número d’homografia.
  -> En la nota, hem anotat que l’obra recull, per exemple, «abatre (un arbre)». Els parèntesis delimiten, aclareixen significats o especifiquen el context en el qual s’usa el terme.
 
 
3. Materials de l’edició en paper
 
Presentació (1990)
Pròleg
Introducció general
Introducció al vocabulari
Addicions i rectificacions 1998
Agraïments
 
 
4. Estructura del web
 
El lloc web conté diverses pàgines:
   a) Introducció: pàgina d’inici i apartat on hi ha la presentació d’aquesta edició en línia. A més, en aquest apartat es permet la descàrrega en format PDF de la "Presentació", del "Pròleg", de la "Introducció general", de les "Addicions i rectificacions 1998", dels "Agraïments" i de la "Introducció al vocabulari" de l’edició impresa de l’obra.
   b) Autor: apartat en el qual hi ha una breu nota biogràfica de l’autor.
   c) Arbre de camp: apartat on s’inclouen totes les àrees i subàrees temàtiques del vocabulari.
   d) Fonts bibliogràfiques: apartat on hi ha la llista d’obres consultades per a l’elaboració del vocabulari.
   e) Figures i taules: apartat en què es poden consultar les imatges i els apèndixs originals de l’edició en paper.
   f) Abreviacions: espai on s’inclou una taula de descodificació de les abreviacions emprades en aquesta obra.
   g) Edició en línia: apartat en què s’especifiquen tant les persones que han dissenyat i desenvolupat la interfície com els crèdits i l’avís legal d’aquesta edició digital.
   h) Ajuda: espai on s’expliquen les instruccions per al maneig de la pàgina web de l’edició en línia. En aquest apartat hi ha una breu explicació dels camps de cerca i de la manera com es poden realitzar les cerques. A més, en aquest apartat s’indica una adreça de correu per a enviar suggeriments (dct@iec.cat).